Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Bieżący | ESPI | 29/2021

Zarząd spółki pod firmą Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”, „Spółka”_ zwołuje na dzień 15 grudnia 2021 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa _”NWZ”_.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 04.01.2022 r. _dzień prawa poboru_ oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ.pdf

PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_DEVO_ENERGY_15.12.2021.pdf

Wzor_pelnomocnictwa_z_instrukcja_do_glosowania.pdf

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | EBI | 22/2021

Zarząd spółki pod firmą Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , (dalej „Emitent”, „Spółka”) zwołuje na dzień 15 grudnia 2021 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa („NWZ”).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 04.01.2022 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ.pdf

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI DEVO ENERGY_15.12.2021.pdf

Wzór pełnomocnictwa z instrukcją do głosowania.pdf

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 21/2021

Zarząd spółki pod firmą DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 listopada 2021 roku, Pan Paweł Kiciński złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 15 listopada 2021 roku.
Pan Paweł Kiciński nie podał powodów rezygnacji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

Kwartalny | EBI | 20/2021

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN SA Q3 za 2021 .pdf

Otrzymanie decyzji ws. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych na działkach nabytych przez Emitenta

Bieżący | ESPI | 28/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2021, nr 17/2021 oraz nr 26/2021 Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzje Starostwa Ostródzkiego z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodarczych na 15 działkach budowlanych w obrębie miejscowości Zalewo, gmina Miłomłyn stanowiących własność Emitenta.
Jest to kolejny etap realizacji Porozumienia Inwestycyjnego, o którym Emitent informował raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 19/2021

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2021 roku, Pan Radosław Graboś złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 5 października 2021 roku.
Powodem rezygnacji Pana Radosława Grabosia są względy osobiste.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r.

Kwartalny | EBI | 18/2021

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za II kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN SA Q2 za 2021.pdf

Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta

Bieżący | EBI | 17/2021

Zarząd Spółki Devo Energy S.A z siedzibą w Warszawie (wcześniej Devoran S.A.) („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.
W wyniku powyższej rejestracji zmianie uległa treść § 1 pkt 1 Statutu Spółki. Stosownie do uchwały nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2021 roku („ZWZ”) nastąpiła zmiana firmy Spółki z Devoran Spółka Akcyjna na Devo Energy Spółka Akcyjna.
Ponadto, stosownie do uchwały nr 40 ZWZ nastąpił podział (split) akcji Emitenta poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,30 zł na 0,10 zł oraz zwiększenie liczby akcji Emitenta tworzących kapitał zakładowy Spółki z 23.524.829 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,30 zł każda do 70.574.487 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.057.448,70 zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt
siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,30 zł
(trzydzieści groszy) każda,
f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
k) 8.353.526 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
l) 14.233.603 (czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy ) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy).”

Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Emitenta_Devo_30.04.2021.pdf

Zapłata za partię stacji ładowania samochodów elektrycznych

Raport bieżący | ESPI | 22/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 18/2021 z dnia 1 maja 2021 r., informuje o dokonaniu płatności za pierwszą partię stacji ładowania samochodów elektrycznych. Jednocześnie Emitent wskazuje, że otrzymał zgodę od Kontrahenta na publikację jego danych osobowych. Stacje ładowania samochodów zostały zamówione od Shenzhen Sinexcel Electric Co. Ltd. z siedzibą w Shenzhen, Chiny, technologicznej spółki notowanej na giełdzie w Shenzhen, zajmującej się technologią energoelektroniki, będącą jednym z liderów branży stacji ładowania samochodów.

Zgodnie z dokonanymi ustaleniami, docelowo Emitent ma zamówić 980 stacji ładowania samochodów, które zostaną dostarczone Emitentowi w okresie 3 lat. Jednocześnie Emitent podtrzymuje stanowisko odnośnie planów realizacji prezentacji, tj. otwarcia pierwszej stacji ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem urządzeń Kontrahenta. Stacje ładowania będą instalowane i wykorzystywane m.in. w ramach projektu DevoHUB. Wartość całego kontraktu Emitent szacuje na kwotę przekraczającą 100 mln złotych netto.

Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

ESPI | 27/2021

Zarządu Devoran S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Carom Sp. z o.o. _Sprzedający_ Aneks do Umowy przedwstępnej nabycia _sprzedaży_ nieruchomości wydłużający czas na zawarcie przyrzeczonej umowy do dnia 30 czerwca 2022 r. _”Aneks”_.

Zawarcie Aneksu wynika z konieczności zapewnienia finansowania dla inwestycji.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close