Zmiana adresu siedziby Spółki

Bieżący | EBI | 19/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 16 listopada 2022 roku zmieniony został adres siedziby Spółki.
Nowy adres Emitenta jest następujący:
ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
Wskazany powyżej adres jest również nowym adresem Emitenta do korespondencji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2022 r.

Kwartalny | EBI | 18/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. przekazuje w załączniku raport okresowy za III kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO ENERGY SA Q3 za 2022.pdf

Zmiana adresu siedziby DEVO ENERGY

Bieżący | EBI | 17/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 1 września 2022 roku zmieniony został adres siedziby Spółki.
Nowy adres Emitenta jest następujący:
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa.
Wskazany powyżej adres jest również nowym adresem Emitenta do korespondencji.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2022 r.

Raport Kwartalny | EBI | 16/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączniku Jednostkowy i Skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO ENERGY SA Q2 za 2022.pdf

Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

Bieżący | EBI | 14/2022

Zarząd Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem podjęcia uchwały Pana Jana Karaszewskiego do Zarządu Spółki oraz powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Życiorys Pana Jana Karaszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO_zyciorys_J.Karaszewski.pdf

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Bieżący | EBI | 15/2022

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) podjęła uchwały w trybie obiegowym, zgodnie z którymi powierzyła:
1. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Panu Maciejowi Pawlukowi pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.Ponadto, w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła także uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 28 czerwca 2022 roku. Przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki treść Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO_TEKST STATUTU PRZYJĘTY 28.06.2022.pdf

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Bieżący | EBI | 12/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Emitenta Pana Marcina Guryniuka oraz Pana Adama Bednarza oraz uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki: Pana Macieja Pawluka, Pana Michała Krzyżanowskiego i Pana Piotra Klomfasa.
Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Roman Cała – Pełnomocnik

Załączniki:

DEVO_Żyyciorys_M_Pawluk.pdf

Życiorys Michała Krzyżanowskiego.pdf

Życiorys Piotr Klomfas.pdf

Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.

Bieżący | EBI | 13/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku („ZWZ”) wprowadziło zmiany w Statucie Spółki w sprawie zmiany firmy Spółki.
W związku z powyższym ZWZ uchyliło dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki w całości i nadało mu nowe następujące brzmienie:
„Spółka prowadzi działalność pod firmą: Grand Park Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Grand Park S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”
Ponadto, ZWZ podjęło uchwałę w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki i zmieniło §8 ust. 1 lit. a Statutu spółki w brzmieniu:
„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedna akcję przypadają 2 (dwa) głosy,”
i nadało mu nowe, następujące brzmienie:
„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Roman Cała – Pełnomocnik

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.

Bieżący | EBI | 11/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Roman Cała – Pełnomocnik

Załączniki:

DEVO ENERGY_TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZ 28.06.2022.pdf

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 10/2022

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie o rezygnacji Pana Andrzeja Wrony z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2022 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
  • Roman Cała – Pełnomocnik

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close