Jednostkowy raport roczny Spółki Devo Energy S.A. za 2021 rok. DEVO ENERGY

Roczny | EBI | 4/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2021 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

DEVO_SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE 2021.pdf

GK DEVO sprawozdanie z działalności 2021.pdf

DEVO_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2021-sig.pdf

2021 Devo Energy iA SBR UoR bez zastrzeżeń JSF-sig.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU DEVO ENERGY.pdf

DEVO_WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE_EURO.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DEVO ENERGY SA 2021.pdf

 

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej DEVO ENERGY S.A. za 2021 rok

Roczny | EBI | 5/2022

Zarząd Spółki DEVO ENERGY S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Devoran S.A. za 2021 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO_SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZA 2021.pdf

GK DEVO sprawozdanie z działalności 2021-sig (1).pdf

2021 GK Devo Energy iA SBR UoR bez zastrzeżeń SSF-sig.pdf

DEVO_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2021.pdf

DEVO_WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE_EURO.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GK DEVO ENERGY.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO GK DEVO ENERGY SA 2021.pdf

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2021 rok

Bieżący | EBI | 3/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 opublikowanego w dniu 31 stycznia 2022 roku Zarząd spółki pod DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2021 rok („Raport”) na dzień 21 marca 2022 r.
Pierwotna data publikacji tego Raportu była ustalona na dzień 18 marca 2022 roku.
Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Bieżący | EBI | 24/2021

Zarząd Spółki DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) że w dniu 15 grudnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Guryniuka oraz Pana Adama Bednarza.
Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

 

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ŻYCIORYS_MARCIN GURYNIUK.pdf

ŻYCIORYS_ADAM BEDNARZ.pdf

Zawarcie umowy z audytorem

Bieżący | EBI | 2/2022

Zarząd spółki pod DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2022 roku została zawarta umowa z firmą audytorską IAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 8/62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000441175, NIP 525-254-28-90, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3828.
Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Bieżący | EBI | 1/2022

Zarząd spółki pod DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.:
– Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2022 roku.
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2022 roku – w dniu 11.05.2022 roku,
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2022 roku – w dniu 10.08.2022 roku,
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2022 roku – w dniu 09.11.2022 roku,
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie publikował raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | EBI | 22/2021

Zarząd spółki pod firmą Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , (dalej „Emitent”, „Spółka”) zwołuje na dzień 15 grudnia 2021 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa („NWZ”).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 04.01.2022 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ.pdf

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI DEVO ENERGY_15.12.2021.pdf

Wzór pełnomocnictwa z instrukcją do głosowania.pdf

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 21/2021

Zarząd spółki pod firmą DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 listopada 2021 roku, Pan Paweł Kiciński złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 15 listopada 2021 roku.
Pan Paweł Kiciński nie podał powodów rezygnacji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

Kwartalny | EBI | 20/2021

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN SA Q3 za 2021 .pdf

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 19/2021

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2021 roku, Pan Radosław Graboś złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 5 października 2021 roku.
Powodem rezygnacji Pana Radosława Grabosia są względy osobiste.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close