Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu

EBI | 16/2020

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o dokonaniu z dniem podjęcia uchwał zmian w składzie Zarządu Spółki polegających na:
1. odwołaniu Pana Romana Zdzisława Cała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki; oraz
2. powołaniu Pana Wojciecha Mazurkiewicza do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.Życiorys Pana Wojciecha Mazurkiewicza stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu

Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki: ŻYCIORYS WOJCIECH MAZURKIEWICZ.pdf

 

Podpisanie umowy ze spółką Alternative Solar Solution

ESPI | 10/2020

Zarząd Devoran S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z panem Wojciechem Mazurkiewiczem Umowę Inwestycyjną dotyczącą objęcia przez Emitenta udziałów w podwyższonym kapitale spółki Alternative Solar Solution sp. z o.o. Umowa gwarantuje Emitentowi uprawnienie do wezwania pana Wojciecha Mazurkiewicza do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Alternative Solar Solution sp. z o.o. oraz objęcia nowych udziałów za wkład w kwocie do 5 mln złotych w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Alternative Solar Solution sp. z o.o. – jest firma technologiczną, dostarczającą kompleksowe rozwiązania w zakresie wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Podstawowe elementy systemu to samowystarczalne energetycznie domy Energiale. Energiale _www.energiale.com_ tworzy unikalną na polskim rynku ofertę masowego rozwoju, modułowego i skalowalnego budownictwa jednorodzinnego oraz rozproszonej generacji energii elektrycznej, a także lokalnej e-mobilności w oparciu o własny zsynchronizowany z budynkiem system modułów fotowoltaicznych, magazynem energii i domową stacją ładowania aut elektrycznych. Naturalnym celem systemu Energiale jest holistyczne podejście do potrzeb mieszkaniowych z dostępem do własnej odnawialnej energii elektrycznej zaspokajającej potrzeby bytowe oraz służącej do zasilania e-mobilności.

Podpisanie Umowy wpisuje się w dotychczasową strategię Emitenta obejmującą m.in. inwestowanie w spółki o dużym potencjale rozwoju a także działalność na rynku nieruchomości. W ocenie Emitenta podpisanie Umowy stanowi podstawę do rozszerzenia strategii Emitenta o działalność związaną z rynkiem odnawialnych źródeł energii.

Podpisanie umowy z Animatorem Rynku

Bieżący | EBI | 14/2020

Zarząd spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie podpisania obustronnie umowy z animatorem rynku – Dom Maklerski BDM S.A..

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Roman Cała – Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2020

Bieżący | EBI | 13/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2020 roku na dzień 28 sierpnia 2020 roku. Powodem przesunięcia jest otrzymanie informacji od podmiotu zależnego DLKF Sp. z o.o., z którym jest konsolidowane sprawozdanie finansowe, że z uwagi na trwającą epidemię i wynikające z tego opóźnienia nie uda się dostarczyć dokumentacji w odpowiednim czasie, co uniemożliwi wykonanie rzetelnego śródrocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego i jego publikację w pierwotnym terminie.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2020 w dniu 30.01.2020 roku pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za II kwartał 2020 roku był dzień 14 sierpnia 2020 roku. Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Roman Cała – Prezes Zarządu

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19.

Bieżący | ESPI | 4/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Spółka”, „Emitent”_ działając na podstawie art. 19 ust.3 Rozporządzenia MAR informuje, iż otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez Spółkę Carom Sp. z o.o.

Powiadomienie_o_transakcjach_zgodnie_z_art._19_MAR_22072020-_Carom.docx

Zmiana adresu siedziby Spółki

Bieżący | EBI | 12/2020

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby spółki to:
ul. Stefana Okrzei 1a
03-715 Warszawa

Podstawa prawna § 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Roman Cała – Prezes Zarządu
Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1a
03-715 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl