Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | EBI | 8/2022

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 10.00, w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: Devo Energy S.A. z działalności Devo Energy S.A. w roku obrotowym 2021.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Devo Energy S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki Devo Energy S.A.
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki Devo Energy S.A.
13.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.04.2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na zbycie udziałów spółki DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
20.Wolne wnioski.
21.Zamknięcie obrad
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf

Formularz pełnomocnictwa_formularz instrukcja do głosowania.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Devo Energy za 2021.pdf

Wniosek Zarządu do ZWZ DEVO ENERGY S.A..pdf

Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

Bieżący | EBI | 9/2022

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Michał Krzyżanowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 2 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu
 • Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 rok

  Bieżący | EBI | 6/2022

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 opublikowanego w dniu 31 stycznia 2022 roku Zarząd spółki DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za I kwartał 2022 roku („Raport”) na dzień 16 maja 2022 r.
  Pierwotna data publikacji tego Raportu była ustalona na dzień 11 maja 2022 roku.
  Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.
  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

  Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

  Bieżący | EBI | 24/2021

  Zarząd Spółki DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) że w dniu 15 grudnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Guryniuka oraz Pana Adama Bednarza.
  Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

   

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

  Załączniki:

  ŻYCIORYS_MARCIN GURYNIUK.pdf

  ŻYCIORYS_ADAM BEDNARZ.pdf

  Zawarcie umowy z audytorem

  Bieżący | EBI | 2/2022

  Zarząd spółki pod DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2022 roku została zawarta umowa z firmą audytorską IAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 8/62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000441175, NIP 525-254-28-90, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3828.
  Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku.
  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

  Bieżący | EBI | 1/2022

  Zarząd spółki pod DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.:
  – Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2022 roku.
  – Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2022 roku – w dniu 11.05.2022 roku,
  – Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2022 roku – w dniu 10.08.2022 roku,
  – Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2022 roku – w dniu 09.11.2022 roku,
  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie publikował raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 15 grudnia 2021 roku

  Bieżący | ESPI | 32/2021

  Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2021 roku _”NWZ”_:
  1. Spółka Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:
  Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 21.318.684
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na NWZ: 21.318.684
  Udział w liczbie głosów na NWZ: 100,00%
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,21 %

   

  Zawiązanie przez Spółkę podmiotu celowego z sektora e-commerce

  Bieżący | ESPI | 31/2021

  Zarząd Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawiązała wraz z dwoma osobami prawnymi, AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży _”AQT Water „_ oraz Gogler Brzeziński, Suszko Sp. J. z siedzibą Białymstoku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ADG sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 zł _słownie: sto tysięcy złotych 00/100_ _dalej: „ADG”_. Spółka objęła 800 _słownie: osiemset_ udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł _słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100_ każdy, to jest o łącznej wartości 40.000,00 zł _słownie: czterdziestu tysięcy złotych 00/100_, które pokryje wkładem pieniężnym. Udział Spółki w kapitale zakładowym ADG wynosi 40%. Prezesem Zarządu ADG ustanowiony został Pan Maciej Pawluk.

  Przedmiotem działalności ADG będzie min. dystrybucja produktów AQT Water oraz Spółki, a także produktów innych producentów z segmentu Green-Tech poprzez kanał e-commerce. W tym celu, pierwsza platforma sprzedażowa ADG pod domeną www.e-deszczowka.com uruchomiona zostanie w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

  Zarząd uznał tę informację za istotną z uwagi na spodziewany wzrost sprzedaży produktów Spółki poprzez wyspecjalizowany podmiot.

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

  Bieżący | ESPI | 30/2021

  Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 19 listopada 2021 r. zostało przesłane do Spółki zawiadomienie akcjonariusza Spółki – Pana Pawła Kicińskiego o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

  ZAWIADOMIENIE_OD_AKCJONARIUSZA_ART.69.pdf

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

  Bieżący | ESPI | 29/2021

  Zarząd spółki pod firmą Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”, „Spółka”_ zwołuje na dzień 15 grudnia 2021 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa _”NWZ”_.

  Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad NWZ;
  2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
  3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 04.01.2022 r. _dzień prawa poboru_ oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

   

  OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ.pdf

  PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_DEVO_ENERGY_15.12.2021.pdf

  Wzor_pelnomocnictwa_z_instrukcja_do_glosowania.pdf

   

  Kontakt

  ul. Stefana Okrzei 1A
  03-715 Warszawa
  NIP: 956 235 44 46

  Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close