Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bieżący | ESPI | 9/2023

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku _”ZWZ”_:
Spółka POLISH AMERICAN INVESTMENT FUND LLC z siedzibą w Delaware, Wilmington:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 21.318.684
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 21.318.684
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,21%

 

Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r.

Bieżący | EBI | 9/2023

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku („ZWZ”) dokonało uchwałą nr 19 ZWZ zmiany treści §8 ust. 1 lit. a Statutu Spółki oraz uchwałą nr 20 ZWZ zmiany treści § 8 ust. 2 Statutu Spółki.
Treść dokonanych zmian przedstawiona jest w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DOKONANE ZMIANY W STATUCIE DEVO ENERGY SA.pdf

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r.

Bieżący | EBI | 8/2023

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. („ZWZ”)
Jednocześnie Spółka informuje, że wobec braku wskazania członków Rady Nadzorczej do odwołania oraz wobec braku kandydatów do powołania w skład Ray Nadzorczej ZWZ odstąpiło od poddania pod głosowanie uchwał nr 22 i nr 23 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO_Treść uchwał podjetych na ZWZ 28.06.2023_fin.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 8/2023

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz dokonania zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf

DEVO_Sprawozdanie RN za 2022.pdf

DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf

DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf

DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | EBI | 7/2023

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz dokonania zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt) 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf

DEVO_Sprawozdanie RN za 2022.pdf

DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf

DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf

DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf

Korekta Raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.

Kwartalny | EBI | 6/2023

Zarząd Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej dokonuje korekty raportu okresowego za I kwartał 2023 (raport EBI nr 5/2023) roku przekazanego w dniu 15 maja 2023 roku („Raport”). Przyczyną korekty jest oczywista omyłka pisarska w firmie Emitenta. Było „New Tech Venture S.A.”, powinno być „Devo Energy S.A.”.

Treść Raportu przed korektą:
„Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO”

Treść Raportu po korekcie:
„Zarząd Spółki Devo Energy S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO ENERGYSA Q1 za 2023.pdf

Aktualizacja związana z raportowaniem okresowym w 2023 roku

Bieżący | EBI | 3/2023

W nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2023 Zarząd DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w związku ze zbyciem wszystkich udziałów spółki zależnej – DLKF Sp. z o.o., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2023, nie będzie sporządzał i publikował skonsolidowanych raportów okresowych w 2023.
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023 przekazane w raporcie EBI nr 1/2023 nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Aneks do umowy z Audytorem

EBI | 2/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2022 Zarząd DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, ”Spółka”) niniejszym informuje, że w podpisał aneks do umowy z firmą audytorską zmieniający przedmiot umowy w zakresie raportu rocznego za 2022 rok. Zmiana przedmiotu umowy wynika z faktu zbycia w dniu 3 marca 2023 roku spółki zależnej Emitenta – DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i związanym z tym brakiem obowiązku sporządzania skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Przyjęcie oferty zakupu udziałów spółki zależnej Emitenta

ESPI | 2/2023

szczegółowej analizy oferty Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Oferent”_ zakupu 100%, tj. 2000 _dwóch tysięcy_, udziałów spółki zależnej Emitenta – DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”DLKF”__”Udziały”_ za kwotę 4.400.000 zł _czterech milionów czterystu tysięcy 00/100 złotych_ _”Cena”_, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2023 _”Oferta”_ Emitent przyjął Ofertę. Decyzja Emitenta podyktowana jest koniecznością pozyskania kapitału inwestycyjnego na działalność biznesową Emitenta, a także brakiem innych ofert zakupu Udziałów _treść wniosku stanowi załącznik do raportu ESPI nr 3/2022_.
Cena zaproponowana przez Oferenta spełnia wymogi określone w treści uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie udziałów DLKF.
W związku z przyjęciem Oferty Emitent niezwłocznie zamierza procedować transakcję sprzedaży Udziałów, o czym będzie informował w dalszych raportach bieżących.

Otrzymanie oferty zakupu udziałów spółki zależnej Emitenta

ESPI | 1/2023

Zarząd Devo Energy S.A. z siedziba w Warszawie _”Spółka” „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał drogą mailową ofertę zakupu 100%, tj. 2000 _dwóch tysięcy_, udziałów spółki zależnej Emitenta – DLKF Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie _”DLKF”_ za kwotę 4.400.000 zł _czterech milionów czterystu tysięcy 00/100 złotych_ _”Cena”_ płatną w terminie trzech dni od dnia podpisania umowy zbycia udziałów DLKF _”Oferta”_. Oferta została złożona przez spółkę Carom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Oferent”_. Cena zaproponowana przez Oferenta nie podlega ze strony Oferenta dalszym negocjacjom.
Okres obowiązywania Oferty trwa do 1 marca 2023 roku.

Emitent informuje, że dokona analizy Oferty, a także sytuacji rynkowej i makroekonomicznej i do dnia 1 marca 2023 roku podejmie decyzję w sprawie potencjalnej sprzedaży DLKF.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close