Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19.06.2018 r.

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”_ zwołuje na dzień 19 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II 61 lok. 4 , 01-031 Warszawa, w Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska S.C. z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEVORAN w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEVORAN za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEVORAN w roku obrotowym 2017.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEVORAN w roku obrotowym 2017.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy _nazwy_ Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
17.Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

ZWOLANIE_ZWZ_DEVORAN_06.2018.pdf

PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_DEVORAN_NA_ZWZ_06.2018.pdf

PROPONOWANE_ZMIANY_TRESCI_STATUTU_DEVORAN_S.A._NA_ZWZ_06.2018.pdf

WNIOSEKO UMIESZCZENIE OKRESLONYCH SPRAW W PORZADKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPOLKI DEVORAN NA ZWZ 06.2018.pdf

FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_NA_ZWZ_DEVORAN_06.2018.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close