(ESPI) Zmiana porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 31 grudnia 2013 roku

 

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, iż w dniu 18 grudnia wpłynęła do Spółki informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 grudnia 2013 r., dokonanej na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2013 r. punktów 10A, 10B, 10C, 10D.

Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
10A. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie.
10B. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10C. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wierzytelności Spółki.
10D. Informacja Zarządu Spółki i dyskusja uzupełniona pytaniami do Zarządu w sprawie:
a) pożyczek udzielonych przez Spółkę w roku 2012 i 2013, w szczególności w sprawie pożyczek w kwocie 366.826,00 zł, które w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 zostały ujęte w aktywach obrotowych Spółki w pozycji inwestycje krótkoterminowe,
b) transakcji sprzedaży akcji spółki ViaGuara US. Inc., w szczególności z kim i na jakich warunkach dokonana została rzeczona transakcja oraz czy Zarząd należycie zabezpieczył interes Spółki w związku z tą transakcją, a także dlaczego nie została do dzisiaj zapłacona za nie cena.
c) stanu wierzytelności Spółki, w szczególności w sprawie wierzytelności z tytułu sprzedaży akcji spółki ViaGuara US Inc., dokonanego w 2012 r. odpisu aktualizującego należności długoterminowe na kwotę 4,22 mln złotych, podejmowanych przez Zarząd Spółki działań w celu windykacji należności.
d) Inwestycji w spółkę Rocklin Sp. z o.o. w szczególności stanu zainwestowanych środków, stanu rozwoju tej inwestycji i jej rentowności.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ujednoliconą treść nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także „Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia” wraz z uzasadnieniem dla nowo umieszczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz formularz do głosowania poprzez pełnomocnika na NWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close