Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 8/2016

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 6/2016 z dnia 19 października 2016 r. niniejszym informuje, iż w dniu 06 grudnia 2016 r. Emitent zawarł ze spółką Carom sp. z o.o. umowę potrącenia wierzytelności. Przedmiotem umowy jest wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących Carom sp. z o.o. wobec Emitenta w wysokości 4.254.300,00 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych z tytułu zapłaty ceny za nabycie udziałów w spółce DLKF sp. z o.o. z wierzytelnością Emitenta wobec Carom sp. z o.o. z tytułu zapłaty zobowiązania z tytułu opłacenia wartości emisyjnej obejmowanych akcji serii M w łącznej kwocie 4.254.300,00 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych. Strony umowy postanowiły dokonać wzajemnego potrącenia wierzytelności Carom sp. z o.o. z wierzytelnością Emitenta, wskutek czego wierzytelności te umorzyły się wzajemnie. Potrącenie dokonane zostało w trybie art. 14 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close