Walne zgromadzenia

WZA 21.10.2020

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 21 października 2020 r., o godz. 12:00, przy ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa („Zgromadzenie”),

Załączniki:

NWZA DEVORAN 21102020 ZWOŁANIE.pdf
NWZA DEVORAN 21102020 PROJEKTY UCHWAŁ.pdf

WZA 23.06.2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 r.
Załączniki:

TREŚĆ UCHWAŁ ZWZ DEVORAN 23.06.2020
ZWZ DEVORAN 23.06.2020 PROTOKÓŁ.pdf
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ DEVORAN NA 23.06.2020.pdf
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEVORAN 23.06.2020.pdf
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DEVORAN 23062020.pdf
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DEVORAN 23062020.pdf

WZA 19.06.2018

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”_ zwołuje na dzień 19 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II 61 lok. 4 , 01-031 Warszawa, w Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska S.C. z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Załączniki:

ZWOLANIE_ZWZ_DEVORAN_06.2018.pdf

PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_DEVORAN_NA_ZWZ_06.2018.pdf

PROPONOWANE_ZMIANY_TRESCI_STATUTU_DEVORAN_S.A._NA_ZWZ_06.2018.pdf

WNIOSEKO UMIESZCZENIE OKRESLONYCH SPRAW W PORZADKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPOLKI DEVORAN NA ZWZ 06.2018.pdf

FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_NA_ZWZ_DEVORAN_06.2018.pdf

WZA 29.06.2017

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000260376,, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74 w Warszawie.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarząd dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close