Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu Spółki za III kwartał 2020 r.

Kwartalny | EBI | 5/2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2021 z dnia 16.03.2021 r. Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu Spółki za III kwartał 2020 roku. Korekta polega na podpisaniu raportu przez osobę prawidłowo umocowaną na dzień publikacji raportu tj. 16.11.2020 r.- Prezesa Zarządu Romana Cała.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:

korekta raportu za III kwartał 2020 r. Devoran.pdf

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

EBI | 6/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej od pana Pawła Miller ze skutkiem na dzień 18 marca 2021r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Jednostkowy raport roczny Spółki Devoran S.A. za 2020 rok

Roczny | EBI | 7/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2020 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEVORAN S.A. ZA 2020 R..pdf

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DEVORAN S.A..pdf

DEVORAN JEDNOSTKOWE_EUR.pdf

OŚWIADCZENIE DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

OŚWIADCZENIE 2 DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY DEVORAN S.A..pdf

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Devoran S.A. za 2020 rok

Roczny | EBI | 8/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Devoran S.A. za 2020 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY DEVORAN S.A. ZA 2020 R..pdf

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GK DEVORAN S.A..pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK DEVORAN S.A..pdf

DEVORAN_SKONSOLIDOWANE_EUR.pdf

OŚWIADCZENIE GK DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

OŚWIADCZENIE 2 GK DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY DEVORAN S.A..pdf

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 3/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej od pana Radosława Grabosia ze skutkiem na dzień jej złożenia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Bieżący | EBI | 4/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego polegającego na nieprzekazaniu informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki pana Radosława Grabosia.
Powodem nieprzekazania raportu był fakt, że w ciągu kilku godzin po złożeniu rezygnacji z Rady Nadzorczej pan Radosław Graboś dostarczył do spółki dokument „Cofnięcie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej”.
Zarząd błędnie uznał, że w związku z tym do rezygnacji nie doszło.
Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna:
pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Powzięcie przez spółkę Devoran S.A. wiedzy o skutecznej rezygnacji członka Rady Nadzorczej oraz nieistnieniu uchwał Rady Nadzorczej

Bieżący | ESPI | 6/2021

W trakcie przeprowadzanych czynności związanych z badaniem rocznego sprawozdania finansowego Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ doszło do powzięcia informacji, dotyczącej rezygnacji Pana Radosława Grabosia z Rady Nadzorczej Emitenta oraz cofnięciem tej rezygnacji, które to czynności miały miejsce w dniu 17 września 2020 r.
W związku ze skutecznym złożeniem przez pana Radosława Grabosia rezygnacji z Rady Nadzorczej z dniem 17 września 2020 r. oraz cofnięciem jej już po jej skutecznym złożeniu, Spółka uznaje, iż pan Radosław Graboś od dnia 17 września 2020 r. nie pełni funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, od dnia 17 września 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki liczyła 4 członków, w związku z czym nie była władna podejmować uchwał, a co za tym idzie, wszelkie uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą Spółki od dnia 17 września 2020 r. należy uznać za nieistniejące, a w szczególności uchwały w przedmiocie:
1. odwołania pana Romana Zdzisława Cała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki z dnia 18 września 2020 r.;
2. powołania pana Wojciecha Mazurkiewicza do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu stanowiska Prezesa Zarządu Spółki z dnia 18 września 2020 r.;
3. ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 listopada 2020 r.;
4. przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z dnia 6 listopada 2020 r.; oraz
5. powołaniu pana Roberta Rasińskiego do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki z dnia 29 grudnia 2020 r.
W związku z powyższym, aktualny skład Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
1. Roman Zdzisław Cała – Prezes Zarządu Spółki.
Ponadto, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki kształtuje się następująco:
1. Pan Ludomir Duda;
2. Pan Paweł Miller;
3. Pan Grzegorz Onichimowski;
4. Pani Sandra Strzelecka.

Zarząd Spółki informuje, że dołoży należytej staranności aby jak najszybciej uzupełnić skład Rady Nadzorczej, która ponownie wybierze Pana Wojciecha Mazurkiewicz w skład Zarządu Emitenta. W tym celu w ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie zwołane Walne Zgromadzenie Emitenta z porządkiem obrad umożliwiającym dokonanie stosownych zmian w Radzie Nadzorczej. Jednocześnie w związku z dużym zaawansowaniem prac Zarząd będzie kontynuował działania mające na celu realizację strategii polegającej na budowie samowystarczalnych domów Energiale do czasu właściwego powołania Pana Wojciecha Mazurkiewicza do Zarządu spółki.

 

Objęcie akcji w spółce AQT WATER S.A. DEVORAN S.A.

ESPI | 5/2021

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Emitent”, „Spółka”_ informuje o objęciu 235 999 akcji serii D nowej emisji spółki AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży za cenę łączną 707 997 zł.

Objęcie akcji wpisuje się w długookresową strategię Emitenta, związaną z budową bezemisyjnych i plusenergetycznych, likwidujących ślad węglowy domów i osiedli mieszkaniowych Energiale oraz budowę pionowo zorganizowanej grupy firm. AQT Water S.A. będzie dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej, a w szczególności innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania wody deszczowej.

Zawiadomienie w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej o zbyciu akcji

Raport bieżący 3/2021

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym od Pana Roberta Rasińskiego zawiadomienie o zbyciu akcji.

Zawiadomienie_Akcjonariusza_RR.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close