Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport Bieżący nr 3/2017

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 20 stycznia 2017 r. wpisu zmian statutu Spółki związanych z podjętą w dniu 30 czerwca 2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 24 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M na okaziciela z prawem poboru z dniem prawa poboru określonym na 28 października 2016 r., dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 4.270.080,90 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) tj. z kwoty 2.787.367,80 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 7.057.448,70 zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close