(EBI) Rejestracja zmian w KRS – m.in. zmiana nazwy i przedmiotu działalności Spółki oraz zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna) ( „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 04 grudnia 2013 r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2013 r. zostały zarejestrowane następujące zmiany:
– nowa nazwa Spółki: Devoran Spółka Akcyjna
– zmiany w organach Spółki,
– zmiany w przedmiocie działalności

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
” 1. Firma spółki brzmi: Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna.
Nowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
” 1. Firma spółki brzmi: Devoran Spółka Akcyjna.

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja napojów (PKD 15.9),
2) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
3) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 51.2),
4) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3),
5) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.4),
6) Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5),
7) Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8),
8) Pozostałą sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),
9) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2),
10) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.3),
11) Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4),
12) Transport drogowy towarów (PKD 60.24),
13) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C),
14) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
15) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.C),
16) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych (PKD 73.10E),
17) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
18) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
19) Reklama (PKD 74.40.Z),
20) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z).
Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjecie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.”
Nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
Pozostałe badania i analizy techniczne(PKD 71.20.B),
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach(PKD 73.12.D),
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym(PKD 35.23.Z),
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów(PKD 82.30.Z),
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych(PKD 11.07.Z),
Pozostała działalność wydawnicza(PKD 58.19.Z)
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów(PKD 52.10.B),
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych(PKD 52.24.C),
Produkcja win gronowych(PKD 11.02.Z),
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.11.Z),
Pozostałe pośrednictwo pieniężne(PKD 64.19.Z),
Zarządzanie rynkami finansowymi(PKD 66.11.Z),
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych(PKD 46.34.B),
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek(PKD 68.10.Z),
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi(PKD 68.20.Z),
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych(PKD 11.03.Z),
Przesyłanie energii elektrycznej(PKD 35.12.Z),
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych(PKD 73.12.B),
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw(PKD 46.31.Z),
Wytwarzanie energii elektrycznej(PKD 35.11.Z),
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.26.Z),
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja(PKD 70.21.Z),
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych(PKD 60.20.Z),
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.21.Z),
Działalność agencji reklamowych(PKD 73.11.Z),
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat(PKD 66.21.Z)
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego(PKD 09.10.Z),
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi(PKD 59.12.Z),
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych(PKD 11.04.Z),
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych(PKD 64.99.Z),
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.13.Z),
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi(PKD 11.01.Z),
Handel energią elektryczną(PKD 35.14.Z),
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.25.Z),
Dystrybucja energii elektrycznej(PKD 35.13.Z),
Działalność holdingów finansowych(PKD 64.20.Z),
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin(PKD 46.22.Z),
Transport drogowy towarów(PKD 49.41.Z),
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych(PKD 46.34.A),
Górnictwo gazu ziemnego(PKD 06.20.Z),
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych(PKD 72.19.Z)
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt(PKD 46.21.Z),
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania(PKD 70.22.Z),
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych(PKD 46.35.Z),
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.29.Z),
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt(PKD 46.23.Z),
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu(PKD 46.77.Z),
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych(PKD 66.19.Z),
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji(PKD 73.12.A),
Działalność pozostałych agencji transportowych(PKD 52.29.C),
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych(PKD 64.30.Z),
Wytwarzanie paliw gazowych(PKD 35.21.Z),
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.78.Z),
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.73.Z).
Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.”

W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close