Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji – zawarcie istotnej umowy

Raport Bieżący nr 23/2015

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Devoran”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 14 października 2015 r. Devoran zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1. Data zawarcia Umowy:

14 października 2015 r.

2. Strony Umowy:

a) Devoran Spółka Akcyjna (dalej: „Devoran SA”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376,

b) IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dalej: „ IDM SA”) z siedzibą w Krakowie, adres: Mikołajska 26/5, 31-027 Kraków, NIP: 676-20-70-700, REGON: 351528670, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000004483,

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:

W dniu 14 października 2015 r. IDM SA zawarł z Emitentem porozumienie o wcześniejszym wykupie 6.056 (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii AC o wartości nominalnej 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda. Wartość wykupu obligacji została powiększona o należne odsetki od ww. obligacji. Łączna wartość wynikająca z umowy porozumienia wykupu oraz należnych odsetek od obligacji to: 7.139.418,40 zł (siedem milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i czterdzieści groszy).

4. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

5. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO przedmiot Umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Devoran S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close