Porozumienie o potrąceniu wierzytelności (zawarcie istotnej umowy)

Raport Bieżący nr 15/2014

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 16 maja 2014 r. Devoran S.A. zawarła istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

 

1. Data zawarcia Umowy: 16 maja 2013 r.

 

2. Strony Umowy:

a) Devoran Spółka Akcyjna(dalej Devoran S.A.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376,

b) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna(dalej DM IDM S.A.) z siedzibą w Krakowie, adres: Mały Rynek 7, 31-041 Kraków, NIP: 676-20-70-700, REGON: 351528670, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000004483,

 

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:

Przedmiot umowy stanowi wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących Devoran S.A. z tytułu sprzedaży 7.040.266 akcji spółki działającej pod firmą Electus S.A. z siedzibą w Lubinie wpisanej do KRS pod numerem 0000156248, REGON: 390745870 w łącznej kwocie 85.107.663,59 zł, z wierzytelnościami Spółki Dom Maklerski S.A. z tytułu wcześniejszego wykupu 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji imiennych serii AA, 28.000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) obligacji imiennych serii AB, 22.959 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) obligacji imiennych serii AC, 23.979 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) obligacji imiennych serii AD powiększonej o kwoty odsetek od ww. obligacji oraz wierzytelności prowizji z tytułu pośredniczenia w sprzedaży akcji spółki Electus S.A. w łącznej kwocie 85.107.040,69 zł.

 

4.Strony umowy postanowiły niniejszym dokonać wzajemnego potrącenia wierzytelności Spółki Devoran S.A. z wierzytelnością DM IDM S.A. do wysokości wierzytelności DM IDM S.A., tj. 85.107.040,69 zł.

 

5. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

 

6. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO przedmiot Umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Spółki Devoran.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close