Porozumienie o potrąceniu wierzytelności (zawarcie istotnej umowy)

Raport Bieżący nr 18/2014

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 16 maja 2014 r. Devoran S.A. zawarła istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1. Data zawarcia Umowy: 16 maja 2014 r.

2. Strony Umowy:

a) Devoran Spółka Akcyjna(dalej Devoran S.A.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376,

b) INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000009046 – INVENTUM TFI

 

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
Przedmiot umowy stanowi wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących Devoran S.A. z tytułu sprzedaży 619.753 akcji spółki działającej pod firmą Electus S.A. z siedzibą w Lubinie wpisanej do KRS pod numerem 0000156248, REGON: 390745870 w łącznej kwocie 7.492.008,09 zł, z wierzytelnościami Spółki INVENTUM TFI z tytułu wcześniejszego wykupu 7.221 (słownie: siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) obligacji imiennych serii AD, powiększonej o kwoty odsetek od ww. obligacji, w łącznej kwocie 7.492.004,13 zł.

 

4.Strony umowy postanowiły niniejszym dokonać wzajemnego potrącenia wierzytelności Spółki Devoran S.A. z wierzytelnością INVENTUM TFI do wysokości wierzytelności INVENTUM TFI, tj. 7.492.004,13 zł.

 

5. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

 

6. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO przedmiot Umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Spółki Devoran.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close