DEVORAN SA Emisja akcji serii L z prawem poboru

Raport Bieżący nr 19/2015

Zarząd Spółki wskazuje, że w dniu 4 września 2015 r. na stronie internetowej Emitenta opublikowane zostało Memorandum Informacyjne sporządzone na potrzeby oferty publicznej akcji serii L z zachowaniem prawa poboru. Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze daty związane z emisją. Pełen opis procedury oraz opis czynników ryzyka związanych z emisją zawarty jest w Memorandum Informacyjnym.

 
Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 05 września 2015 roku. Ostatnim dniem w którym można było nabyć akcje na sesji GPW wraz z przysługującym im prawem poboru był dzień 02 września 2015 roku. Oznacza to, że osoby które nabyły akcje Emitenta na sesji GPW po dniu 02 września 2015 roku nie będą uprawnione do wykonywania prawa poboru z tych akcji.
Prawa poboru nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu. Zapisy na Akcje Serii L w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 07 września 2015 roku i przyjmowane będą do dnia 21 września 2015 roku.

 
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii L w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii L, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 06 października 2015 roku. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii L zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

 
Przydział Akcji Serii L nastąpi nie później niż 05 października 2015 roku.
Osoby uprawnione do złożenia zapisu na Akcje Serii L składają zapis na Akcje Serii L w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym prawa poboru zostały zapisane. Inwestorzy składający zapisy podstawowe i dodatkowe okazują w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis odpowiednie dokumenty, zgodne z wymogami identyfikacji inwestorów obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej. Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, o ile taką formę dopuszcza firma inwestycyjna przyjmująca zapis. Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów z tym, że Emitent nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii L po rozpoczęciu subskrypcji.

 
W przypadku zmiany tych terminów, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum oraz w formie raportu bieżącego. Emitent udostępnia do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do memorandum informacyjnego oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum informacyjne, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności memorandum.

 
W przypadku gdy aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści memorandum, o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych. Aneks powinien zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Gdy aneks zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym przydziałem Akcji Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed udostępnieniem tego aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożenia tych zapisów, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych.

 
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close