Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Raport Bieżący | ESPI | 4/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku _”ZWZ”_:
Spółka Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 21.318.684
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 21.318.684
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,21%

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 15 grudnia 2021 roku

Bieżący | ESPI | 32/2021

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2021 roku _”NWZ”_:
1. Spółka Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 21.318.684
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na NWZ: 21.318.684
Udział w liczbie głosów na NWZ: 100,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,21 %

 

Zawiązanie przez Spółkę podmiotu celowego z sektora e-commerce

Bieżący | ESPI | 31/2021

Zarząd Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawiązała wraz z dwoma osobami prawnymi, AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży _”AQT Water „_ oraz Gogler Brzeziński, Suszko Sp. J. z siedzibą Białymstoku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ADG sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 zł _słownie: sto tysięcy złotych 00/100_ _dalej: „ADG”_. Spółka objęła 800 _słownie: osiemset_ udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł _słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100_ każdy, to jest o łącznej wartości 40.000,00 zł _słownie: czterdziestu tysięcy złotych 00/100_, które pokryje wkładem pieniężnym. Udział Spółki w kapitale zakładowym ADG wynosi 40%. Prezesem Zarządu ADG ustanowiony został Pan Maciej Pawluk.

Przedmiotem działalności ADG będzie min. dystrybucja produktów AQT Water oraz Spółki, a także produktów innych producentów z segmentu Green-Tech poprzez kanał e-commerce. W tym celu, pierwsza platforma sprzedażowa ADG pod domeną www.e-deszczowka.com uruchomiona zostanie w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Zarząd uznał tę informację za istotną z uwagi na spodziewany wzrost sprzedaży produktów Spółki poprzez wyspecjalizowany podmiot.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 30/2021

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 19 listopada 2021 r. zostało przesłane do Spółki zawiadomienie akcjonariusza Spółki – Pana Pawła Kicińskiego o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

ZAWIADOMIENIE_OD_AKCJONARIUSZA_ART.69.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Bieżący | ESPI | 29/2021

Zarząd spółki pod firmą Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”, „Spółka”_ zwołuje na dzień 15 grudnia 2021 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa _”NWZ”_.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 04.01.2022 r. _dzień prawa poboru_ oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ.pdf

PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_DEVO_ENERGY_15.12.2021.pdf

Wzor_pelnomocnictwa_z_instrukcja_do_glosowania.pdf

 

Otrzymanie decyzji ws. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych na działkach nabytych przez Emitenta

Bieżący | ESPI | 28/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2021, nr 17/2021 oraz nr 26/2021 Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzje Starostwa Ostródzkiego z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodarczych na 15 działkach budowlanych w obrębie miejscowości Zalewo, gmina Miłomłyn stanowiących własność Emitenta.
Jest to kolejny etap realizacji Porozumienia Inwestycyjnego, o którym Emitent informował raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

 

Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

ESPI | 27/2021

Zarządu Devoran S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Carom Sp. z o.o. _Sprzedający_ Aneks do Umowy przedwstępnej nabycia _sprzedaży_ nieruchomości wydłużający czas na zawarcie przyrzeczonej umowy do dnia 30 czerwca 2022 r. _”Aneks”_.

Zawarcie Aneksu wynika z konieczności zapewnienia finansowania dla inwestycji.

Zawarcie umowy nabycia nieruchomości

Raport Bieżący | ESPI | 26/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu nr 15/2021 informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Carom sp. z o.o. _dalej: „Sprzedający”_ umowę nabycia _sprzedaży_ nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zalewo, w gminie Miłomłyn o łącznej powierzchni 1,8456 ha _dalej: „nieruchomości”_.

Nieruchomości stanowią kompleks 15 działek budowalnych. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę w wysokości 535 224,00 zł _pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote_ netto _29 zł netto za 1 m2_.

Strony ustaliły, że cena zostanie zapłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
Przedmiotowa umowa jest elementem realizacji Porozumienia Inwestycyjnego, o którego zawarciu Emitent informował raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Zawarcie porozumienia o partnerstwie strategicznym

Raport Bieżący | ESPI | 25/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał porozumienie o partnerstwie strategicznym ze spółką Budizol sp. z o.o. S.K.A z siedzibą we Włocławku _dalej: „Partner”_, zgodnie z którym strony będą współpracować w zakresie wielkoskalowej produkcji prefabrykowanych, modułowych, samowystarczalnych energetycznie domów w technologii hybrydowej oraz drewnianej. Strony ustaliły wolumen sprzedażowy na okres od 3 do 5 lat na poziomie do 100 domów rocznie.

W pierwszej kolejności zostanie wybudowany pierwszy pokazowy dom samowystarczalny energetycznie, a z czasem będą budowane kolejne. Szczegółowe warunki współpracy będą regulowane odrębnym dokumentem.
Samowystarczalne domy będą budowane przede wszystkim na obszarze zachodnich Mazur, w miejscowości Zalewo, na nieruchomościach, które Emitent zamierza nabyć od spółki Carom sp. z o.o. w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. O zawarciu umów przedwstępnych nabycia nieruchomości Emitent informował raportami ESPI nr 15/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. oraz ESPI nr 24/2021 z dnia 18 maja 2021 r.

Partner jest podmiotem obecnym na rynku ponad 30 lat i specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów jako generalny wykonawca obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz budownictwa przemysłowego.

Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

Raport bieżący | ESPI | 24/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Carom sp. z o.o. _dalej: „Sprzedający”_ kolejną przedwstępną umowę nabycia _sprzedaży_ nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zalewo, w gminie Miłomłyn o łącznej powierzchni 8,2315 ha _dalej: „nieruchomość”_ z koncepcją podziału nieruchomości na dalsze 36 działek, na których ma zostać wybudowanych 36 domów wakacyjnych. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę w wysokości 2.387.135,00 zł _dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych_ netto _29 zł netto za 1 m2_. Umowa przedwstępna została zawarta w formie aktu notarialnego.

Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do 30 czerwca 2021 r., a wydanie nieruchomości do posiadania i korzystania nastąpi w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej. Zapłata zostanie dokonana w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Przedmiotowa umowa jest elementem realizacji Porozumienia Inwestycyjnego, o którego zawarciu Emitent informował raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close