Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

Kwartalny | EBI | 15/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:
DEVORAN SA Q2 za 2020.pdf

Podpisanie umowy z Animatorem Rynku

Bieżący | EBI | 14/2020

Zarząd spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie podpisania obustronnie umowy z animatorem rynku – Dom Maklerski BDM S.A..

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Roman Cała – Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2020

Bieżący | EBI | 13/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2020 roku na dzień 28 sierpnia 2020 roku. Powodem przesunięcia jest otrzymanie informacji od podmiotu zależnego DLKF Sp. z o.o., z którym jest konsolidowane sprawozdanie finansowe, że z uwagi na trwającą epidemię i wynikające z tego opóźnienia nie uda się dostarczyć dokumentacji w odpowiednim czasie, co uniemożliwi wykonanie rzetelnego śródrocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego i jego publikację w pierwotnym terminie.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2020 w dniu 30.01.2020 roku pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za II kwartał 2020 roku był dzień 14 sierpnia 2020 roku. Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Roman Cała – Prezes Zarządu

Zmiana adresu siedziby Spółki

Bieżący | EBI | 12/2020

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby spółki to:
ul. Stefana Okrzei 1a
03-715 Warszawa

Podstawa prawna § 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Roman Cała – Prezes Zarządu

Powołanie Zarządu Emitenta i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu

Bieżący | EBI | 11/2020

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki na okres nowej kadencji, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Panu Romanowi Cała.

W załączniku Emitent przekazuje życiorys Pana Romana Cała.
Podstawa prawna § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Roman Cała – Prezes Zarządu
Załączniki:

ŻYCIORYS ROMAN CAŁA.pdf

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Bieżący | EBI | 10/2020

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20.07.2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jana Karaszewskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 20.07.2020 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż Pan Jan Karaszewski złożył również rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz rezygnację z członkostwa w Zarządzie spółki DLKF Sp. z o.o.- spółki zależnej Emitenta ze skutkiem na dzień 20.07.2020 r.

Powodem rezygnacji są względy osobiste.
Podstawa prawna § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 9/2020

W nawiązaniu do raportu 7/2020 z dnia 23.06.2020 roku Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje w załączniku życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2020 roku.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Natalia Gołębiowska życiorys.pdf
Radosław Graboś życiorys.pdf
Krzysztof Moszkiewicz życiorys.pdf
Michał Nyznar życiorys.pdf
Michał Tymczyszyn życiorys.pdf

Informacje o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad

Bieżący | EBI | 8/2020

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 23.06.2020 roku Zarząd Spółki Devoran (dalej: „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktów nr 14, 15 i 16 planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 7/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Michała Tymczyszyna, Pana Jerzego Karaszewskiego, Pana Krzysztofa Moszkiewicza, Panią Katarzynę Mielczarek oraz Pana Sławomira Karaszewskiego.

Równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta w osobach:
Pani Natalia Gołębiowska, Pan Radosław Graboś, Pan Michał Nyznar, Pan Krzysztof Moszkiewicz oraz Pan Michał Tymczyszyn.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Emitent przekaże w oddzielnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Treść uchwał podjętych na ZWZ spółki w dniu 23.06.2020

Bieżący | EBI | 6/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ DEVORAN 23.06.2020 PROTOKÓŁ.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close