Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

Raport kwartalny | EBI | 16/2021

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany kwartalny raport okresowy za I kwartał 2021 r. (okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 r.)

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN SA Q1 za 2021.pdf

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący | EBI | 13/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Pani Natalii Gołębiowskiej;
2. Pana Krzysztofa Moszkiewicza;
3. Pana Michała Nyznara;
4. Pana Michała Tymczyszyna;
5. Pana Grzegorza Onichimowskiego;
6. Pana Radosława Grabosia;
7. Pana Pawła Miller;
8. Pani Sandry Strzeleckiej;
9. Pana Ludomira Duda;

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Pana Pawła Kicińskiego;
2. Panią Natalię Gołębiowską;
3. Pana Andrzeja Jana Wrona;
4. Pana Pawła Majtkowskiego;
5. Pana Radosława Grabosia;

Życiorysy nowopowołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki Devoran S.A. oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

Raport bieżący | EBI | 14/2021

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podczas posiedzenia w dniu 30 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) powierzyła:
1. Panu Andrzejowi Wrona pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Panu Pawłowi Kicińskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przyjęła tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu

Raport bieżący | EBI | 15/2021

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o dokonaniu z dniem podjęcia uchwał zmian w składzie Zarządu Spółki polegających na:
1. odwołaniu Pana Romana Cała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki oraz
2. powołaniu Pana Michała Krzyżanowskiego do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Życiorys Pana Michała Krzyżanowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Michal_Krzyzanowski_życiorys.pdf

Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych na ZWZ spółki w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Raport bieżący | EBI | 12/2021

Zarząd Devoran S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podczas którego między innymi zostały podjęte uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4, uchwały nr 5, uchwały nr 6, uchwały nr 15, uchwały nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 roku oraz uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.
Ponadto, ZWZ nie podjęło uchwały nr 45 w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.
Emitent informuje także, że na wniosek akcjonariusza Pawła Kicińskiego, który zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu nr 21 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych odstąpiono od realizacji tegoż punktu porządku obrad i nie przeprowadzono głosowania nad uchwałą w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych. (Raporty ESPI 12/2021, 13/2021).
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść wszystkich uchwał podjętych oraz niepodjętych podczas ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 11/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Devoran S.A. od pana Grzegorza Onichimowskiego ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 10/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Devoran S.A. od pana Ludomira Duda ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

EBI | 9/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Devoran S.A. od pani Sandry Strzeleckiej ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Bieżący | EBI | 2/2021

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

1. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2020 roku nie będzie publikowany.
Podstawa prawna § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

2. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2020 roku – w dniu 14.05.2021 roku,

3. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2020 roku – w dniu 13.08.2021 roku,

4. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2020 roku – w dniu 12.11.2021 roku,

5. Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19.03.2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu Spółki za III kwartał 2020 r.

Kwartalny | EBI | 5/2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2021 z dnia 16.03.2021 r. Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu Spółki za III kwartał 2020 roku. Korekta polega na podpisaniu raportu przez osobę prawidłowo umocowaną na dzień publikacji raportu tj. 16.11.2020 r.- Prezesa Zarządu Romana Cała.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:

korekta raportu za III kwartał 2020 r. Devoran.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close