Czwarte wezawanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji

Raport Bieżący 16/2020

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._, wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek – piątek_ w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Warszawie _03-715_, ul. Stefana Okrzei 1a, piętro I.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki – korekta

Kwartalny | EBI | 23/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. w nawiązaniu do raportu (EBI 22/2020) z dnia 16.11.2020 r. przekazuje w załączniku korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2020 r.
W raporcie EBI 22/2020 błędnie podano informacje o strukturze Akcjonariatu Spółki.
  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT DEVORAN S.A. ZA III KWARTAŁ 2020 R..pdf

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki Devoran S.A. za III kwartał 2020 r.

Kwartalny | EBI | 22/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku.
  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R..pdf

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji

ESPI | 15/2020

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._, wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek – piątek_ w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Warszawie _03-715_, ul. Stefana Okrzei 1a, piętro I.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji

Raport Bieżący 15/2020

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._, wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek – piątek_ w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Warszawie _03-715_, ul. Stefana Okrzei 1a, piętro I.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki Devoran S.A. oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

EBI | 21/2020

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym postanowiła wybrać:
1. na przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Grzegorza Onichimowskiego;
2. na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pana Radosława Grabosia; oraz
3. na sekretarza Rady Nadzorczej panią Sandrę Strzelecką.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przyjęła tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki podjętych dnia 21 października 2020 r.

Przyjęty tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Życiorysy przewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej Spółki stanowiły załączniki do raportu bieżącego Spółki nr 20/2020.
Życiorys wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki stanowił załączniki do raportu bieżącego Spółki nr 9/2020.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEV_201106_Zał_RB_Tekst jednolity statutu spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęty dnia 6 listopada 2020 r.pdf

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA w dniu 21.10.2020 r.

ESPI | 14/2020

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 października 2020 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. CAROM SP. Z O.O.
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 4.913.192
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 4.913.192

Udział w liczbie głosów na WZA: 100 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 20,82 %

Treść uchwał podjętych na NWZ spółki w dniu 21.10.2020 r.

EBI | 19/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 21 października 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu
Załączniki:

TREŚĆ UCHWAŁ NWZ DEVORAN S.A..pdf

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

EBI | 20/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 października 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Panią Natalię Gołębiowską;
2. Pana Krzysztofa Moszkiewicza;
3. Pana Michała Nyznara; oraz
4. Pana Michała Tymczyszyna.Równocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na członków Rady Nadzorczej Emitenta następujące osoby:
1. Pana Ludomira Duda;
3. Pana Pawła Millera;
4. Pana Grzegorza Onichimowskiego; oraz
4. Panią Sandrę Strzelecką.

Życiorysy nowopowołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEV_201022_RN_Ludomir Duda.pdf
DEV_201022_RN_Paweł Miller.pdf
DEV_201022_RN_Grzegorz Onichimowski.pdf
DEV_201022_RN_Sandra Strzelecka.pdf

Drugie wezwanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji

ESPI | 13/2020

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._, wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek – piątek_ w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Warszawie _03-715_, ul. Stefana Okrzei 1a, piętro I.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

 

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close