Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | EBI | 8/2022

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 10.00, w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: Devo Energy S.A. z działalności Devo Energy S.A. w roku obrotowym 2021.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Devo Energy S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki Devo Energy S.A.
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki Devo Energy S.A.
13.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.04.2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na zbycie udziałów spółki DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
20.Wolne wnioski.
21.Zamknięcie obrad
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf

Formularz pełnomocnictwa_formularz instrukcja do głosowania.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Devo Energy za 2021.pdf

Wniosek Zarządu do ZWZ DEVO ENERGY S.A..pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close