Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 8/2023

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz dokonania zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf

DEVO_Sprawozdanie RN za 2022.pdf

DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf

DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf

DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close