Raport Bieżący nr 10/2017

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pozostała treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu do raportu.