Zwołanie NWZA Spółki

Raport bieżący z plikiem 3/2017

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000260376, (dalej zwana także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2017 roku na godzinę 13:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close