Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 lutego 2018 r. podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmujące:
– zmianę firmy (nazwy) Spółki,
– zmianę § 6 Statutu Spółki w pkt 56 zastępując kropkę przecinkiem i dopisuje się nowe przedmioty działalności.

W związku z powyższym Spółka w załączeniu przekazuje nowe brzmienie Statutu Spółki uwzględniające zmiany wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia.

Informacja o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy zostanie przekazana w formie raportu bieżącego niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę informacji o rejestracji zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Statut.pdf