Zarząd Spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Przemysława Marczaka, iż w dniu 20 listopada 2013 r. nabył on w drodze umowy cywilnoprawnej akcje zwykłe na okaziciela w liczbie 6.000.000, spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna, dających 5,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna oraz 6,40% kapitału zakładowego emitenta.

Emitent przekazuje w załączniku pełną treść zawiadomienia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu