Bieżący | EBI | 13/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2020 roku na dzień 28 sierpnia 2020 roku. Powodem przesunięcia jest otrzymanie informacji od podmiotu zależnego DLKF Sp. z o.o., z którym jest konsolidowane sprawozdanie finansowe, że z uwagi na trwającą epidemię i wynikające z tego opóźnienia nie uda się dostarczyć dokumentacji w odpowiednim czasie, co uniemożliwi wykonanie rzetelnego śródrocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego i jego publikację w pierwotnym terminie.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2020 w dniu 30.01.2020 roku pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za II kwartał 2020 roku był dzień 14 sierpnia 2020 roku. Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Roman Cała – Prezes Zarządu