Bieżący | EBI | 12/2020

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby spółki to:
ul. Stefana Okrzei 1a
03-715 Warszawa

Podstawa prawna § 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Roman Cała – Prezes Zarządu