Raport Bieżący nr 23/2014

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w dniu 17 czerwca 2014 roku powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2014 r. podjął Uchwałę nr 701/2014 w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami Emitenta w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Spółki.

Na podstawie §11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu ASO, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta o zawieszenie notowań akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem ” PLVGUAR00011″, począwszy od dnia 20 czerwca 2014 r. do dnia 7 lipca 2014 r. (włącznie).
Zlecenia maklerskie na akcje Emitenta, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do końca dnia 18 czerwca 2014 r., tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. W okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.