Raport bieżący 17/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 21 września 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 1088/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki DEVORAN S.A. Zgodnie z jej treścią w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 78 ust. 3 w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy postanowił zawiesić obrót w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki DEVORAN S.A., oznaczonymi kodem „PLVGUAR00011”.

Powyższe ryzyko zostało ujęte w dokumencie informacyjnym Devoran S.A. dla akcji serii M.

Zarząd w celu wyjaśnienia ewentualnego braku wpływu zawiadomień do Spółki od podmiotów, które nabyły akcje Devoran SA., skontaktował się z byłym akcjonariuszem, Carom Sp. z o.o., i otrzymał informacje, że większość podmiotów nabywających akcje od Carom Sp. z o.o. nie nabyła pakietu akcji stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Tylko jeden podmiot nabywał akcje dwukrotnie, ale z przekazanych informacji wynika, że podmiot ten nie naruszył obowiązków informacyjnych albowiem w dniu nabycia akcji w ilości, która mogłaby skutkować przekroczeniem progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu, dokonał jednoczesnego ich zbycia przez co obowiązek informacyjny u tego podmiotu nie powstał. Nabycie i zbycie akcji w tym samym dniu było czynnością techniczną spowodowaną niezależnymi czynnikami związanymi z przeniesieniem akcji pomiędzy podmiotami i rachunkami w dwóch różnych biurach maklerskich.

O wpłynięciu do Spółki informacji o zbyciu akcji przez Carom Sp. z o.o. Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 12/2017 i 13/2017 z dnia 15 września 2017 roku.

Emitent udzieli wszelkich niezbędnych informacji, których jest w posiadaniu Organizatorowi Alternatywnego Systemu Obrotu – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku wystąpienia przez te podmioty z pytaniami w celu jak najszybszego przywrócenia do notowań akcji Devoran S.A.