Raport bieżący 6/2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 lipca 2015 r. otrzymał od p. Łukasza Michalskiego zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie dotyczy zmniejszenia posiadanego udziału w Spółce w związku ze zbyciem w dniu 28 lipca 2015 r. 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji Spółki.

Pan Łukasz Michalski posiada aktualnie 48.000 akcji (słownie: czterdzieści osiem tysięcy) akcji Devoran S.A., które uprawniają do oddania 48.000 (słownie:czterdzieści osiem tysięcy) głosów na WZ Devoran S.A. co stanowi 4,72% w ogólnej liczbie głosów Spółki i 5,12% kapitału zakładowego Spółki.

Przed zbyciem ww. akcji, p. Łukasz Michalski posiadał 53.000 akcji (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji Devoran S.A., które uprawniały do oddania 53.000 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów na WZ Devoran S.A. co stanowiło 5,65% w ogólnej liczbie głosów Spółki i 5,21% kapitału zakładowego Spółki.

Pan Łukasz Michalski zawiadamia, że brak jest podmiotów zależnych od niego posiadających akcje Spółki, a także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C) Ustawy o ofercie tj. Osób trzecich, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnia do wykonywania prawa głosu.