Raport bieżący z plikiem 26/2017

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Spółka” informuje, iż otrzymał Zawiadomienie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i 4 Ustawy o ofercie publicznej o przekroczenie progu powyżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.