Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Anety Jurkiewicz.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem udział głosów Pani Anety Jurkiewicz w ogólnej liczbie głosów Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. zmniejszył się o 6.835.000 sztuk akcji imiennych.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie akcji nastąpiła w wyniku umowy sprzedaży akcji z dnia 30 lipca 2013 roku.

Po w/w zmianie Aneta Jurkiewicz posiada łącznie 6.446.004 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 6,84% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 6,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba głosów wynosi 6.446.004 sztuki.

Przed w/w zmianą Aneta Jurkiewicz posiadała 13.281.004 akcji zwykłych na okaziciela oraz imiennych, stanowiących 14,10% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 19,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba głosów wynosiła 20.062.004 sztuk.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.