Raport bieżący 8/2016

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 6/2016 z dnia 19 października 2016 r. niniejszym informuje, iż w dniu 06 grudnia 2016 r. Emitent zawarł ze spółką Carom sp. z o.o. umowę potrącenia wierzytelności. Przedmiotem umowy jest wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących Carom sp. z o.o. wobec Emitenta w wysokości 4.254.300,00 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych z tytułu zapłaty ceny za nabycie udziałów w spółce DLKF sp. z o.o. z wierzytelnością Emitenta wobec Carom sp. z o.o. z tytułu zapłaty zobowiązania z tytułu opłacenia wartości emisyjnej obejmowanych akcji serii M w łącznej kwocie 4.254.300,00 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych. Strony umowy postanowiły dokonać wzajemnego potrącenia wierzytelności Carom sp. z o.o. z wierzytelnością Emitenta, wskutek czego wierzytelności te umorzyły się wzajemnie. Potrącenie dokonane zostało w trybie art. 14 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.