Raport bieżący nr 30/2017

W nawiązaniu do raportu nr 29/2017 Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończyły się negocjacje pomiędzy Emitentem a spółką pod firmą New Europe Alpha – Fund Management Services Sp. z o.o. Sp. komandytowo – akcyjna („NEA”) z siedzibą w Warszawie. Po zakończeniu negocjacji została zawarta umowa sprzedaży udziałów na podstawie której Emitent sprzedał NEA 120 udziałów w kapitale zakładowym spółki FCB 27 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, za łączną cenę 1.360.000,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Termin zapłaty ceny został ustalony do dnia 31 grudnia 2017 r. Umowa nie przewiduje zastrzeżenia warunku jak również nie zawiera postanowień odbiegających od standardów powszechnie obowiązujących w obrocie. W ocenie Zarządu wskazana umowa ma dla Emitenta istotne znaczenie z uwagi na wartość transakcji. Jednocześnie Emitent informuje, że transakcja została w całości rozliczona w dniu dzisiejszym.