Raport bieżący 6/2016

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem a spółką pod firmą Carom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarta została umowa sprzedaży udziałów na podstawie której Emitent nabył od Carom sp. z o.o. 2.000 udziałów w spółce DLKF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki, za łączną cenę 4.254.300,00 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych. Termin zapłaty ceny został ustalony do dnia 31 grudnia 2016 r. Umowa nie przewiduje zastrzeżenia warunku jak również nie zawiera postanowień odbiegających od standardów powszechnie obowiązujących w obrocie.

W ocenie Zarządu wskazana umowa ma dla Emitenta istotne znaczenie z uwagi na wartość transakcji.