Raport bieżący 18/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem a spółką pod firmą New Europe Alpha – Fund Management Services Sp. z o.o. Sp. komandytowo – akcyjna („NEA”) z siedzibą w Warszawie zawarta została umowa sprzedaży udziałów na podstawie której Emitent nabył od NEA 120 udziałów w kapitale zakładowym spółki FCB 27 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, za łączną cenę 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych). Termin zapłaty ceny został ustalony do dnia 31 grudnia 2017 r. Umowa nie przewiduje zastrzeżenia warunku jak również nie zawiera postanowień odbiegających od standardów powszechnie obowiązujących w obrocie.

W ocenie Zarządu wskazana umowa ma dla Emitenta istotne znaczenie z uwagi

na wartość transakcji. Spółka FCB 27 Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem prawa wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 43.187 m2 położonego w miejscowości Wilga, gm. Wilga, województwo mazowieckie. Emitent nabył udziały w celu realizacji na przedmiotowej nieruchomości inwestycji komercyjno – mieszkaniowej.