Raport Bieżący nr 20/2016

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”) informuje o zakończeniu emisji akcji serii M, emitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2016 r. Emisja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

– data rozpoczęcia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 10 listopada 2016 r.,

– data zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 24 listopada 2016 r.,

– data przyjmowania zapisów nie objętych w wykonywania prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na ofertę Zarządu Spółki: 06-08 grudnia 2016 r.

2) Data przydziału akcji zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 05 grudnia 2016 r. Data przydziału akcji w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 06 grudnia 2016 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 27.873.678 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii M, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

14.233.603 (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcje.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

-Cena emisyjna dla zapisów podstawowych i dodatkowych:

0,30 zł (trzydzieści groszy),

-Cena emisyjna dla akcji obejmowanych w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki:

0,30 zł (trzydzieści groszy),

7) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

-zapisy podstawowe i dodatkowe: 20

– zapisy w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 1

8) Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:21

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii M nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii M

Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów oferty poniesionych przez Spółkę wraz z podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie w formie raportu bieżącego.