Zakończenie subskrypcji akcji serii L

Raport Bieżący nr 25/2015

Zarząd Devoran S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu emisji akcji serii L, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2015 r. Emisja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej.

 

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

– data rozpoczęcia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych:7 września 2015 r.,

-data zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych:21 września 2015 r.,

-data przyjmowania zapisów nie objętych w wykonywania prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na ofertę Zarządu Spółki: 6 października 2015 r.

 

2) Data przydziału akcji zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 5 października 2015 r.

Data przydziału akcji w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 16 października 2015 r.

 

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 8.439.300 (osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

 

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Nie wystąpiła.

 

5) Liczba akcji serii L, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 8.353.526 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć)

 

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

-Cena emisyjna dla zapisów podstawowych i dodatkowych: 0,30 zł (trzydzieści groszy),

-Cena emisyjna dla akcji obejmowanych w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki:0,87 zł (osiemdziesiąt siedem groszy)

 

7) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

-zapisy podstawowe i dodatkowe: 12

– zapisy w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 1

 

8) Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 13

 

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie akcji serii L nie uczestniczyli subemitenci.

 

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L wynoszą 14.000,00 zł w tym:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0 zł,

– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 14.000,00 zł

– koszty promocji oferty: 0 zł.

– koszty opłat administracyjnych, opłat notarialnych, podatków i innych: 0 zł.

 

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close