Raport Bieżący nr 25/2015

Zarząd Devoran S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu emisji akcji serii L, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2015 r. Emisja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej.

 

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

– data rozpoczęcia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych:7 września 2015 r.,

-data zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych:21 września 2015 r.,

-data przyjmowania zapisów nie objętych w wykonywania prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na ofertę Zarządu Spółki: 6 października 2015 r.

 

2) Data przydziału akcji zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 5 października 2015 r.

Data przydziału akcji w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 16 października 2015 r.

 

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 8.439.300 (osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

 

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Nie wystąpiła.

 

5) Liczba akcji serii L, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 8.353.526 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć)

 

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

-Cena emisyjna dla zapisów podstawowych i dodatkowych: 0,30 zł (trzydzieści groszy),

-Cena emisyjna dla akcji obejmowanych w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki:0,87 zł (osiemdziesiąt siedem groszy)

 

7) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

-zapisy podstawowe i dodatkowe: 12

– zapisy w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 1

 

8) Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 13

 

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie akcji serii L nie uczestniczyli subemitenci.

 

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L wynoszą 14.000,00 zł w tym:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0 zł,

– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 14.000,00 zł

– koszty promocji oferty: 0 zł.

– koszty opłat administracyjnych, opłat notarialnych, podatków i innych: 0 zł.

 

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.