Raport Bieżący nr 20/2014

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 19/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r., na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 3 pkt 2) Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie scalenia akcji, informuje o wyznaczeniu Dnia Referencyjnego na dzień 26 czerwca 2014 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta, przekazuje prośbę ZWZ skierowaną do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanym rachunku papierów wartościowych oraz na podstawie posiadanych dokumentów akcji i do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego tj. do 26 czerwca 2014 r. w taki sposób aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (słownie: sto). Dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do ostatniego dnia przed zawieszeniem obrotu akcjami.