Raport bieżący 4/2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Devoran S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Devoran S.A., które odbyło się 30 czerwca 2015 roku:
Przemysław Marczak
a) liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ – 58 566 sztuk;
b) liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 58 566
c) udział w liczbie głosów na ZWZ – 100,00%
d) udział w ogólnej liczbie głosów – 5,76%