Raport Bieżący nr 6/2015

Zarząd Devoran S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Rada Nadzorcza wybrała firmę PRESTIGE Kancelaria Audytorska z siedzibą w Dziekanów Leśny, podmiot wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2941.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.