Zarząd spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 452/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.

Na mocy przedmiotowej Uchwały Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: par 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu