WZA 23.06.2020

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Puławskiej 361 w Hotelu Puławska Residence, sala Omega z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Jan Karaszewski - Prezes Zarządu

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ DEVORAN NA 23.06.2020.pdf
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEVORAN 23.06.2020.pdf
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DEVORAN 23062020.pdf
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DEVORAN 23062020.pdf

WZA 19.06.2018

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej "Emitent"_ zwołuje na dzień 19 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II 61 lok. 4 , 01-031 Warszawa, w Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska S.C. z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEVORAN w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEVORAN za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEVORAN w roku obrotowym 2017.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEVORAN w roku obrotowym 2017.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy _nazwy_ Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
17.Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

ZWOLANIE_ZWZ_DEVORAN_06.2018.pdf

PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_DEVORAN_NA_ZWZ_06.2018.pdf

PROPONOWANE_ZMIANY_TRESCI_STATUTU_DEVORAN_S.A._NA_ZWZ_06.2018.pdf

WNIOSEKO UMIESZCZENIE OKRESLONYCH SPRAW W PORZADKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPOLKI DEVORAN NA ZWZ 06.2018.pdf

FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_NA_ZWZ_DEVORAN_06.2018.pdf

WZA 29.06.2017

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000260376,, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74 w Warszawie.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarząd dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

01
Autoryzowany doradca
Salwix, tel. 42 632 30 03, e-mail: biuro@salwix.pl ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
02
Animator
Dom Maklerski BDM, tel. 33 812 84 40, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
03
Audytor
iAudit, tel. +48 663 663 602, ul. Bema 60a, 01-225 Warszawa
04
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2007 roku.
Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl