WZA 30.03.2021

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Stefana Okrzei 1a w Warszawie.

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_DEVORAN_SA_30042021.pdf
PROJEKTY_UCHWAL_DEVORAN_SA_30042021.pdf
WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_OKRESLONYCH_SPRAW W PORZADKU_OBRAD_ZWZ_DEVORAN_SA_30042021.pdf
WZOR_PELNOMOCNICTWA_DEVORAN_SA_30042021.pdf

WZA 23.06.2020

WZA 19.06.2018

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej "Emitent"_ zwołuje na dzień 19 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II 61 lok. 4 , 01-031 Warszawa, w Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska S.C. z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Załączniki:

ZWOLANIE_ZWZ_DEVORAN_06.2018.pdf

PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_DEVORAN_NA_ZWZ_06.2018.pdf

PROPONOWANE_ZMIANY_TRESCI_STATUTU_DEVORAN_S.A._NA_ZWZ_06.2018.pdf

WNIOSEKO UMIESZCZENIE OKRESLONYCH SPRAW W PORZADKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPOLKI DEVORAN NA ZWZ 06.2018.pdf

FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_NA_ZWZ_DEVORAN_06.2018.pdf

WZA 29.06.2017

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000260376,, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74 w Warszawie.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarząd dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

01
Autoryzowany doradca
Salwix, tel. 42 632 30 03, e-mail: biuro@salwix.pl ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
02
Animator
Dom Maklerski BDM, tel. 33 812 84 40, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
03
Audytor
iAudit, tel. +48 663 663 602, ul. Bema 60a, 01-225 Warszawa
04
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2007 roku.
Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1a
03-715 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl