Raport Bieżący nr 6/2017

– przygotowane i przeprowadzenie oferty: 60.135,08 zł,
– wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy,
– koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 9.840,00 zł,
– promocja oferty: 0,00 zł.
Koszty te zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym jako pozostałe koszty finansowe.
Podstawa prawna:
 §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.