Bieżący | EBI | 10/2020

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20.07.2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jana Karaszewskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 20.07.2020 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż Pan Jan Karaszewski złożył również rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz rezygnację z członkostwa w Zarządzie spółki DLKF Sp. z o.o.- spółki zależnej Emitenta ze skutkiem na dzień 20.07.2020 r.

Powodem rezygnacji są względy osobiste.
Podstawa prawna § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu