Zakończenie współpracy z panem Wojciechem Mazurkiewiczem

Bieżący | ESPI | 14/2021

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. _dalej „Emitent”, „Devoran”_ z siedzibą w Warszawie informuje o definitywnym zakończeniu współpracy z panem Wojciechem Mazurkiewiczem.

Zakończenie współpracy związane jest z powzięciem wiedzy na temat działania pana Wojciecha Mazurkiewicza na szkodę spółki AQT WATER S.A. _dalej: „AQT WATER”_, w której Emitent posiada znaczące zaangażowanie, co zostało przekazane przez AQT WATER raportem EBI nr 22/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. Zgodnie z treścią przedmiotowego raportu Pan Wojciech Mazurkiewicz pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki AQT WATER dokonał zaboru z jej konta środków pieniężnych w wysokości 220 tys. zł czym naraził AQT WATER na problemy związane z utrzymaniem płynności finansowej. Środki te pochodziły bezpośrednio z wpłaty dokonanej przez Emitenta na objęcie akcji nowej emisji serii D w AQT WATER. Zgodnie z treścią raportu EBI nr 22/2021, o którym mowa powyżej, AQT WATER będzie podejmować dalsze działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Przedmiotowa sytuacja oraz jej potencjalne konsekwencje spowodowały, że Emitent całkowicie utracił zaufanie w stosunku do Pana Wojciecha Mazurkiewicza, a tym samym nie widzi możliwości dalszej z nim współpracy.

Jednocześnie Emitent informuje, że począwszy od dnia publikacji niniejszego raportu nie zamierza przy swoich projektach budowy domów samowystarczalnych energetycznie, stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz wszystkich innych projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii posługiwać się marką Energiale jako marką mogącą się kojarzyć z panem Wojciechem Mazurkiewiczem i jego działalnością.

Zakończenie współpracy z panem Wojciechem Mazurkiewiczem nie wstrzymuje żadnego z realizowanych obecnie projektów Emitenta.

Zmiany w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Bieżący | ESPI | 13/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A., w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Spółka informowała w raporcie ESPI nr 8/2021 z dnia 25 marca 2021 r. oraz w związku z otrzymanym żądaniem od akcjonariusza, o którym Spółka informowała raportem ESPI nr 12/2021 z dnia 10 kwietnia 2021 r., Spółka przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść ogłoszenia, projektów uchwał, formularza do głosowania przez pełnomocnika, które uwzględniają żądanie akcjonariusza.

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_DEVORAN_SA_30042021_-_ZMIANA_PORZADKU_OBRAD.pdf

PROJEKTY_UCHWAL_DEVORAN_SA_-_ZMIANA_PORZADKU_OBRAD.pdf

WZOR_PELNOMOCNICTWA_DEVORAN_SA_-_ZMIANA_PORZADKU_OBRAD.pdf

Żądanie wprowadzenia zmian w porządku ZWZ

Bieżący | ESPI | 12/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2021 z dnia 25 marca 2021 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _”ZWZ”_, informuje, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. do Emitenta wpłynęło żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad ZWZ od akcjonariusza Emitenta posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta – Pana Pawła Kicińskiego.

Treść żądania wraz z projektem uchwały zostaje przekazana w załączeniu. Najpóźniej na 18 dni przed ZWZ, Zarząd Emitenta przekaże zmieniony porządek obrad, uwzględniający żądanie akcjonariusza.

 

Zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego

Bieżący | ESPI | 11/2021

Zarząd Devoran S.A. _dalej: Emitent, Spółka_ informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym ze spółką Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Carom”_ Porozumienia Inwestycyjnego mającego na celu wspólną budowę resortu wakacyjno-wypoczynkowego obejmującego kompleks 150-ciu samowystarczalnych energetycznie domów wakacyjnych Energiale Home, aparthotelu oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych. Centralnym miejscem resortu będzie pierwsze w Europie całkowicie zeroenergetyczne i w 100% ekologiczne, 18-to dołkowe pole golfowe. Całość kompleksu będzie zasilana wyłącznie energią pochodząca z własnych, odnawialnych źródeł energii.

Carom jest właścicielem nieruchomości budowlanej o powierzchni 80 ha położonej we wsi Zalewo w gm. Miłomłyn. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do jeziora Gil Wielki o długość linii brzegowej ponad 1 km. Podpisane porozumienie przewiduje wykorzystanie do realizacji przedsięwzięcia spółki DLKF Sp. z o.o _100% udziałów należy do Emtenta_, która będzie spółką celową i do której zostanie wniesiona w zamian za udziały część nieruchomości niezbędna do realizacji przedsięwzięcia. Spółka celowa będzie również operatorem całego kompleksu.

Budowane w ramach projektu domy Energiale Home będą domami samowystarczalnymi energetycznie i dostępnymi w czterech wariantach. W podstawowym wariancie zostaną wyposażone w dachowy system fotowoltaiczny, maty grzewcze, zasobnik CWU na 200 litrów, a także w system domowej automatyki. W drugim wariancie dojdzie stacja ładowania samochodu elektrycznego. W trzecim wariancie źródłem ciepła będzie pompa ciepła wraz z zasobnikiem CWU, a także rolety i centrala rekuperacyjna. W czwartym wariancie zaproponowana zostanie instalacja fotowoltaiczna zintegrowana z dachem, pompa ciepła z zasobnikiem CWU, system automatyki, rolety, centralna rekuperacja, stacja ładowania samochodu elektrycznego, fotowoltaiczna wiata oraz magazyn energii. Dachowy system PV wraz z wiatą fotowoltaiczną będzie wyposażony w 28 modułów fotowoltaicznych, które będą wytwarzały około 8415 kWh energii elektrycznej. Nadwyżka energii w ilości 5167 kWh ponad konsumpcję własną na poziomie 3248 kWh będzie pozwalała na przejechanie autem elektrycznym około 30 tys. km rocznie. Domy Energiale Home będą wykonane zgodnie ze standardem WT 2021, a współczynnik EP będzie sięgał maksymalnie 70.

Mający powstać na terenie kompleksu aparthotel będzie posiadał ponad 100 pokoi w standardzie 4 gwiazdek, basen, restaurację oraz SPA.

Ponadto zawarte pomiędzy Emitentem i Carom Porozumienie zakłada również wspólną budowę 24 stacji ładowania samochodów elektrycznych EnergialeHub _tzw. stacji paliw bez paliw_, które oprócz funkcji ładowania pojazdów elektrycznych będą miejscem umożlwiającym zrobienie zakupów i skorzystanie z usług m. in. ekologicznej myjni samochodowej. W ramach tego projektu Carom odpowiedzialny będzie za wyszukanie i udostępnienie lokalizacji natomiast Emitent za budowę, uruchomienie i obsługę stacji.

Porozumienie Inwestycyjne zostało zawarte na okres 4 lat i gwarantuje partnerom wyłączność przy realizacji poszczególnych zadań.

Zmiana terminu zawarcia umowy inwestycyjnej

Bieżący | ESPI | 10/2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2020 z dnia 17.09.2020 roku Zarząd Devoran S.A. informuje o wydłużeniu terminu dotyczącego realizacji inwestycji polegającej na objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Alternative Solar Solution Sp. z o.o. do dnia 30.04.2021.

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 11/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Devoran S.A. od pana Grzegorza Onichimowskiego ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Zawiadomienie w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej o nabyciu akcji

Bieżący | ESPI | 9/2021

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. przekazuje w załączniku otrzymane w dniu dzisiejszym od Pana Pawła Kicińskiego zawiadomienie o nabyciu akcji.

ZAWIADOMIENIE_DEVORAN_25032021-rotated.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 30 kwietnia 2021 roku

Bieżący | ESPI | 8/2021

arząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260376, REGON: 015275142, NIP: 1132389774 _dalej: „Emitent” lub „Spółka”_ zwołuje na dzień 30 kwietnia 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Stefana Okrzei 1a _03- 715 Warszawa_ z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad _dalej: „Zgromadzenie”_.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14.Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał nr 4, nr 5, nr 6, nr 15, nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki
19.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.
20.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
21.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22.Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_DEVORAN_SA_30042021.pdf

PROJEKTY_UCHWAL_DEVORAN_SA_30042021.pdf

WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_OKRESLONYCH_SPRAW_W_PORZADKU_OBRAD_ZWZ_DEVORAN_SA_30042021.pdf

WZOR_PELNOMOCNICTWA_DEVORAN_SA_30042021.pdf

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 10/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Devoran S.A. od pana Ludomira Duda ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close