Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

Raport bieżący | ESPI | 20/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 6 maja 2021 r. otrzymał od spółki Konakov Ltd. zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Zawiadomienie_o_zmniejszeniu_stanu_posiadania_ponizej_33%25_Devoran_SA_06052021.pdf

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący | ESPI | 18/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu 1 maja 2021 r. podpisał z podmiotem mającym siedzibę w Chinach, specjalizującym się w produkcji stacji ładowania samochodów i będącym jednym z liderów tej branży _dalej: „Kontrahent”_ umowę dotyczącą zamówienia przez Emitenta prototypowej stacji ładowania samochodów. Emitent planuje do dnia 30 września 2021 r. dokonać prezentacji przedmiotowej stacji ładowania samochodów, podczas której zostaną też przekazane do publicznej wiadomości dane Kontrahenta.

Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej przedmiot, który daje Emitentowi potencjalne możliwości zaawansowania technologicznego w zakresie stacji ładowania samochodów, co może przełożyć się na osiągane przez niego wyniki finansowe w przyszłości oraz przewagę technologiczną nad konkurencją.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący | EBI | 13/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Pani Natalii Gołębiowskiej;
2. Pana Krzysztofa Moszkiewicza;
3. Pana Michała Nyznara;
4. Pana Michała Tymczyszyna;
5. Pana Grzegorza Onichimowskiego;
6. Pana Radosława Grabosia;
7. Pana Pawła Miller;
8. Pani Sandry Strzeleckiej;
9. Pana Ludomira Duda;

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Pana Pawła Kicińskiego;
2. Panią Natalię Gołębiowską;
3. Pana Andrzeja Jana Wrona;
4. Pana Pawła Majtkowskiego;
5. Pana Radosława Grabosia;

Życiorysy nowopowołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki Devoran S.A. oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

Raport bieżący | EBI | 14/2021

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podczas posiedzenia w dniu 30 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) powierzyła:
1. Panu Andrzejowi Wrona pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Panu Pawłowi Kicińskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przyjęła tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu

Raport bieżący | EBI | 15/2021

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o dokonaniu z dniem podjęcia uchwał zmian w składzie Zarządu Spółki polegających na:
1. odwołaniu Pana Romana Cała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki oraz
2. powołaniu Pana Michała Krzyżanowskiego do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Życiorys Pana Michała Krzyżanowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Michal_Krzyzanowski_życiorys.pdf

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 roku

Raport bieżący | ESPI | 19/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2021 roku _”ZWZ”_:

1. Spółka Konakov LTD z siedzibą w Nikozji _Cypr_:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 12.249.744
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 12.249.744
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 91,08%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 51,90 %

2. Paweł Kiciński:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.200.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1.200.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 8,92%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,08 %

Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych na ZWZ spółki w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Raport bieżący | EBI | 12/2021

Zarząd Devoran S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podczas którego między innymi zostały podjęte uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4, uchwały nr 5, uchwały nr 6, uchwały nr 15, uchwały nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 roku oraz uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.
Ponadto, ZWZ nie podjęło uchwały nr 45 w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.
Emitent informuje także, że na wniosek akcjonariusza Pawła Kicińskiego, który zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu nr 21 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych odstąpiono od realizacji tegoż punktu porządku obrad i nie przeprowadzono głosowania nad uchwałą w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych. (Raporty ESPI 12/2021, 13/2021).
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść wszystkich uchwał podjętych oraz niepodjętych podczas ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Zawarcie istotnej umowy

Bieżący | ESPI | 17/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_, informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. podpisał z Concept Studio Rafał Rutkowski z siedzibą w Morągu _dalej: „Kontrahent”_ umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji związanej z budową osiedla 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Zalewo, gmina Miłomłyn wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przedmiotowe budynki będą budowane na nieruchomości, która jest przedmiotem przedwstępnej umowy nabycia, o której Emitent informował raportem ESPI nr 15/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Zgodnie z umową Kontrahent ma wykonać przedmiotową umowę w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Przedmiotowa umowa jest kolejnym etapem realizacji Porozumienia Inwestycyjnego, o którym Emitent informował raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Kontrahent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 52.800 zł _pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych_ netto.

Zawarcie istotnej umowy

Bieżący | ESPI | 16/2021

arząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał ze spółką HB Golf s.r.o. z siedzibą w Havlickuv Brod, Czechy _dalej: „Kontrahent”_ umowę dotyczącą wykonania przez Kontrahenta projektu zagospodarowania użytkowego przystosowanego do golfa na terenach i gruntach użytkowanych przez Emitenta, zlokalizowanych w miejscowości Zalewo, gmina Miłomłyn. Przedmiotowa umowa jest kolejnym elementem realizacji Porozumienia Inwestycyjnego, o którego zawarciu Emitent informował raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z przedmiotową umową Kontrahent stworzy koncepcję zagospodarowania terenu dla 18-dołkowego, turniejowego pola golfowego wraz z terenami szkoleniowymi i pomieszczeniami gospodarczymi, z uwzględnieniem umiejscowienia w jego obrębie aparthotelu, 150 domków wakacyjnych oraz kompleksu sportowego.

Zgodnie z umową Kontrahent ma wykonać przedmiotową umowę w terminie do 8 tygodni od dnia jej podpisania.
Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Kontrahent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 92.276 zł _dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych_ netto. Wynagrodzenie obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego przez Kontrahenta.

Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

Bieżący | ESPI | 15/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Carom sp. z o.o. _dalej: „Sprzedający”_ przedwstępną umowę nabycia _sprzedaży_ nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zalewo, w gminie Miłomłyn o łącznej powierzchni 1,8669 ha _dalej: „nieruchomości”_. Nieruchomości stanowią kompleks 15 działek budowalnych. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę w wysokości 541.401,00 zł _pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta jeden złotych_ netto _29 zł netto za 1 m2_, przy czym Emitent zapłaci zaliczkę na poczet ceny nieruchomości w wysokości 66.592,32 zł _sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 32/100_ w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. Pozostała cena sprzedaży zostanie zapłacona w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna została zawarta w formie aktu notarialnego.

Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do 30 czerwca 2021 r., a wydanie nieruchomości do posiadania i korzystania nastąpi w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przedmiotowa umowa jest elementem realizacji Porozumienia Inwestycyjnego, o którego zawarciu Emitent informował raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close