Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Bieżący | EBI | 15/2022

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) podjęła uchwały w trybie obiegowym, zgodnie z którymi powierzyła:
1. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Panu Maciejowi Pawlukowi pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.Ponadto, w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła także uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 28 czerwca 2022 roku. Przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki treść Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO_TEKST STATUTU PRZYJĘTY 28.06.2022.pdf

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Raport Bieżący | ESPI | 4/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku _”ZWZ”_:
Spółka Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 21.318.684
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 21.318.684
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,21%

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Bieżący | EBI | 12/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Emitenta Pana Marcina Guryniuka oraz Pana Adama Bednarza oraz uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki: Pana Macieja Pawluka, Pana Michała Krzyżanowskiego i Pana Piotra Klomfasa.
Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
 • Roman Cała – Pełnomocnik

Załączniki:

DEVO_Żyyciorys_M_Pawluk.pdf

Życiorys Michała Krzyżanowskiego.pdf

Życiorys Piotr Klomfas.pdf

Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.

Bieżący | EBI | 13/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku („ZWZ”) wprowadziło zmiany w Statucie Spółki w sprawie zmiany firmy Spółki.
W związku z powyższym ZWZ uchyliło dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki w całości i nadało mu nowe następujące brzmienie:
„Spółka prowadzi działalność pod firmą: Grand Park Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Grand Park S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”
Ponadto, ZWZ podjęło uchwałę w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki i zmieniło §8 ust. 1 lit. a Statutu spółki w brzmieniu:
„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedna akcję przypadają 2 (dwa) głosy,”
i nadało mu nowe, następujące brzmienie:
„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

 • Roman Cała – Pełnomocnik

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.

Bieżący | EBI | 11/2022

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

 • Roman Cała – Pełnomocnik

Załączniki:

DEVO ENERGY_TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZ 28.06.2022.pdf

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 10/2022

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie o rezygnacji Pana Andrzeja Wrony z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2022 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
 • Roman Cała – Pełnomocnik

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | EBI | 8/2022

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 10.00, w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: Devo Energy S.A. z działalności Devo Energy S.A. w roku obrotowym 2021.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Devo Energy S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki Devo Energy S.A.
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki Devo Energy S.A.
13.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.04.2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na zbycie udziałów spółki DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
20.Wolne wnioski.
21.Zamknięcie obrad
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf

Formularz pełnomocnictwa_formularz instrukcja do głosowania.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Devo Energy za 2021.pdf

Wniosek Zarządu do ZWZ DEVO ENERGY S.A..pdf

Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

Bieżący | EBI | 9/2022

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Michał Krzyżanowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 2 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu
 • Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

  Bieżący | EBI | 9/2022

  Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Michał Krzyżanowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 2 czerwca 2022 r.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

  Raport okresowy za I kwartał 2022 r.

  Kwartalny | EBI | 7/2022

  Zarząd Spółki Devo Energy S.A. przekazuje w załączniku raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

  Załączniki:

  DEVO ENERGYSA Q1 za 2022.pdf

  Kontakt

  ul. Stefana Okrzei 1A
  03-715 Warszawa
  NIP: 956 235 44 46

  Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close