Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r.

Kwartalny | EBI | 18/2021

Zarząd Spółki Devo Energy S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za II kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN SA Q2 za 2021.pdf

Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta

Bieżący | EBI | 17/2021

Zarząd Spółki Devo Energy S.A z siedzibą w Warszawie (wcześniej Devoran S.A.) („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.
W wyniku powyższej rejestracji zmianie uległa treść § 1 pkt 1 Statutu Spółki. Stosownie do uchwały nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2021 roku („ZWZ”) nastąpiła zmiana firmy Spółki z Devoran Spółka Akcyjna na Devo Energy Spółka Akcyjna.
Ponadto, stosownie do uchwały nr 40 ZWZ nastąpił podział (split) akcji Emitenta poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,30 zł na 0,10 zł oraz zwiększenie liczby akcji Emitenta tworzących kapitał zakładowy Spółki z 23.524.829 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,30 zł każda do 70.574.487 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.057.448,70 zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt
siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,30 zł
(trzydzieści groszy) każda,
f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
k) 8.353.526 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
l) 14.233.603 (czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy ) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy).”

Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Emitenta_Devo_30.04.2021.pdf

Zapłata za partię stacji ładowania samochodów elektrycznych

Raport bieżący | ESPI | 22/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 18/2021 z dnia 1 maja 2021 r., informuje o dokonaniu płatności za pierwszą partię stacji ładowania samochodów elektrycznych. Jednocześnie Emitent wskazuje, że otrzymał zgodę od Kontrahenta na publikację jego danych osobowych. Stacje ładowania samochodów zostały zamówione od Shenzhen Sinexcel Electric Co. Ltd. z siedzibą w Shenzhen, Chiny, technologicznej spółki notowanej na giełdzie w Shenzhen, zajmującej się technologią energoelektroniki, będącą jednym z liderów branży stacji ładowania samochodów.

Zgodnie z dokonanymi ustaleniami, docelowo Emitent ma zamówić 980 stacji ładowania samochodów, które zostaną dostarczone Emitentowi w okresie 3 lat. Jednocześnie Emitent podtrzymuje stanowisko odnośnie planów realizacji prezentacji, tj. otwarcia pierwszej stacji ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem urządzeń Kontrahenta. Stacje ładowania będą instalowane i wykorzystywane m.in. w ramach projektu DevoHUB. Wartość całego kontraktu Emitent szacuje na kwotę przekraczającą 100 mln złotych netto.

Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

ESPI | 27/2021

Zarządu Devoran S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Carom Sp. z o.o. _Sprzedający_ Aneks do Umowy przedwstępnej nabycia _sprzedaży_ nieruchomości wydłużający czas na zawarcie przyrzeczonej umowy do dnia 30 czerwca 2022 r. _”Aneks”_.

Zawarcie Aneksu wynika z konieczności zapewnienia finansowania dla inwestycji.

Zawarcie umowy nabycia nieruchomości

Raport Bieżący | ESPI | 26/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu nr 15/2021 informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Carom sp. z o.o. _dalej: „Sprzedający”_ umowę nabycia _sprzedaży_ nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zalewo, w gminie Miłomłyn o łącznej powierzchni 1,8456 ha _dalej: „nieruchomości”_.

Nieruchomości stanowią kompleks 15 działek budowalnych. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę w wysokości 535 224,00 zł _pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote_ netto _29 zł netto za 1 m2_.

Strony ustaliły, że cena zostanie zapłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
Przedmiotowa umowa jest elementem realizacji Porozumienia Inwestycyjnego, o którego zawarciu Emitent informował raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Zawarcie porozumienia o partnerstwie strategicznym

Raport Bieżący | ESPI | 25/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał porozumienie o partnerstwie strategicznym ze spółką Budizol sp. z o.o. S.K.A z siedzibą we Włocławku _dalej: „Partner”_, zgodnie z którym strony będą współpracować w zakresie wielkoskalowej produkcji prefabrykowanych, modułowych, samowystarczalnych energetycznie domów w technologii hybrydowej oraz drewnianej. Strony ustaliły wolumen sprzedażowy na okres od 3 do 5 lat na poziomie do 100 domów rocznie.

W pierwszej kolejności zostanie wybudowany pierwszy pokazowy dom samowystarczalny energetycznie, a z czasem będą budowane kolejne. Szczegółowe warunki współpracy będą regulowane odrębnym dokumentem.
Samowystarczalne domy będą budowane przede wszystkim na obszarze zachodnich Mazur, w miejscowości Zalewo, na nieruchomościach, które Emitent zamierza nabyć od spółki Carom sp. z o.o. w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. O zawarciu umów przedwstępnych nabycia nieruchomości Emitent informował raportami ESPI nr 15/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. oraz ESPI nr 24/2021 z dnia 18 maja 2021 r.

Partner jest podmiotem obecnym na rynku ponad 30 lat i specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów jako generalny wykonawca obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz budownictwa przemysłowego.

Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

Raport bieżący | ESPI | 24/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Carom sp. z o.o. _dalej: „Sprzedający”_ kolejną przedwstępną umowę nabycia _sprzedaży_ nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zalewo, w gminie Miłomłyn o łącznej powierzchni 8,2315 ha _dalej: „nieruchomość”_ z koncepcją podziału nieruchomości na dalsze 36 działek, na których ma zostać wybudowanych 36 domów wakacyjnych. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę w wysokości 2.387.135,00 zł _dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych_ netto _29 zł netto za 1 m2_. Umowa przedwstępna została zawarta w formie aktu notarialnego.

Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do 30 czerwca 2021 r., a wydanie nieruchomości do posiadania i korzystania nastąpi w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej. Zapłata zostanie dokonana w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Przedmiotowa umowa jest elementem realizacji Porozumienia Inwestycyjnego, o którego zawarciu Emitent informował raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

Raport bieżący | ESPI | 23/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 18 maja 2021 r. otrzymał od spółki Konakov Ltd. zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Zawiadomienie_o_zmniejszeniu_stanu_posiadania_ponizej_5%25_Devoran_SA_18052021.pdf

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

Raport kwartalny | EBI | 16/2021

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany kwartalny raport okresowy za I kwartał 2021 r. (okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 r.)

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN SA Q1 za 2021.pdf

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

Raport bieżący | ESPI | 21/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 12 maja 2021 r. otrzymał od spółki Carom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zwiększeniu przez nią stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Zawiadomienie_akcjonariusza_o_przekroczeniu_progu_powyzej_25%25_Devoran_SA.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close