Raport Bieżący nr 3/2017

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 20 stycznia 2017 r. wpisu zmian statutu Spółki związanych z podjętą w dniu 30 czerwca 2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 24 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M na okaziciela z prawem poboru z dniem prawa poboru określonym na 28 października 2016 r., dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 4.270.080,90 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) tj. z kwoty 2.787.367,80 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 7.057.448,70 zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO