Zarząd Spółki Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna) ( „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 04 grudnia 2013 r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2013 r. zostały zarejestrowane następujące zmiany:
– nowa nazwa Spółki: Devoran Spółka Akcyjna
– zmiany w organach Spółki,
– zmiany w przedmiocie działalności

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
” 1. Firma spółki brzmi: Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna.
Nowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
” 1. Firma spółki brzmi: Devoran Spółka Akcyjna.

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja napojów (PKD 15.9),
2) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
3) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 51.2),
4) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3),
5) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.4),
6) Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5),
7) Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8),
8) Pozostałą sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),
9) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2),
10) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.3),
11) Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4),
12) Transport drogowy towarów (PKD 60.24),
13) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C),
14) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
15) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.C),
16) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych (PKD 73.10E),
17) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
18) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
19) Reklama (PKD 74.40.Z),
20) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z).
Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjecie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.”
Nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
Pozostałe badania i analizy techniczne(PKD 71.20.B),
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach(PKD 73.12.D),
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym(PKD 35.23.Z),
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów(PKD 82.30.Z),
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych(PKD 11.07.Z),
Pozostała działalność wydawnicza(PKD 58.19.Z)
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów(PKD 52.10.B),
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych(PKD 52.24.C),
Produkcja win gronowych(PKD 11.02.Z),
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.11.Z),
Pozostałe pośrednictwo pieniężne(PKD 64.19.Z),
Zarządzanie rynkami finansowymi(PKD 66.11.Z),
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych(PKD 46.34.B),
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek(PKD 68.10.Z),
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi(PKD 68.20.Z),
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych(PKD 11.03.Z),
Przesyłanie energii elektrycznej(PKD 35.12.Z),
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych(PKD 73.12.B),
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw(PKD 46.31.Z),
Wytwarzanie energii elektrycznej(PKD 35.11.Z),
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.26.Z),
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja(PKD 70.21.Z),
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych(PKD 60.20.Z),
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.21.Z),
Działalność agencji reklamowych(PKD 73.11.Z),
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat(PKD 66.21.Z)
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego(PKD 09.10.Z),
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi(PKD 59.12.Z),
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych(PKD 11.04.Z),
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych(PKD 64.99.Z),
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.13.Z),
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi(PKD 11.01.Z),
Handel energią elektryczną(PKD 35.14.Z),
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.25.Z),
Dystrybucja energii elektrycznej(PKD 35.13.Z),
Działalność holdingów finansowych(PKD 64.20.Z),
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin(PKD 46.22.Z),
Transport drogowy towarów(PKD 49.41.Z),
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych(PKD 46.34.A),
Górnictwo gazu ziemnego(PKD 06.20.Z),
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych(PKD 72.19.Z)
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt(PKD 46.21.Z),
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania(PKD 70.22.Z),
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych(PKD 46.35.Z),
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.29.Z),
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt(PKD 46.23.Z),
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu(PKD 46.77.Z),
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych(PKD 66.19.Z),
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji(PKD 73.12.A),
Działalność pozostałych agencji transportowych(PKD 52.29.C),
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych(PKD 64.30.Z),
Wytwarzanie paliw gazowych(PKD 35.21.Z),
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.78.Z),
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.73.Z).
Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.”

W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu