Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta

Bieżący | EBI | 17/2021

Zarząd Spółki Devo Energy S.A z siedzibą w Warszawie (wcześniej Devoran S.A.) („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.
W wyniku powyższej rejestracji zmianie uległa treść § 1 pkt 1 Statutu Spółki. Stosownie do uchwały nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2021 roku („ZWZ”) nastąpiła zmiana firmy Spółki z Devoran Spółka Akcyjna na Devo Energy Spółka Akcyjna.
Ponadto, stosownie do uchwały nr 40 ZWZ nastąpił podział (split) akcji Emitenta poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,30 zł na 0,10 zł oraz zwiększenie liczby akcji Emitenta tworzących kapitał zakładowy Spółki z 23.524.829 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,30 zł każda do 70.574.487 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.057.448,70 zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt
siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,30 zł
(trzydzieści groszy) każda,
f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
k) 8.353.526 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
l) 14.233.603 (czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy ) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy).”

Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Emitenta_Devo_30.04.2021.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close